Регистар стамбених заједница

На основу члана 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) позивају се управници или друга лица овлашћена одлуком скупштине стамбене заједнице да поднесу пријаву за регистрацију стамбене заједнице Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине општине Ћуприја.
Дана 12.06.2017.године, почела је регистрација стамбених заједница, подношењем пријаве за регистрацију, у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра од стране управника или другог законом овлашћеног лица.
У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
Додатак пријави
Огледни примерак записника са седнице стамбене заједнице
Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице
Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16)
Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Сл. гласник РС“, бр.49/17)
Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника („Сл. гласник РС“, бр.41/17)

Сва докуменатација која се доставља мора бити у оригиналу или овереној фотокопији.

Контакт особа: Слађана Стојковић, дипл.правник, тел. 035/8470-568, е-маил: sladjana.stojkovic@cuprija.rs