Излаже се на увид део Јединственог бирачког списка за подручје општине Ћуприја

Република Србија
Општина Ћуприја
Општинска управа
13. Октобра бр.7
Број:208-3/2020-01-2
Датум: 05.03.2020. године

На основу члана 14. став 1., чл. 15 и чл.21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ број 104-2009 и 99/2011), и тачке 9. и 10.Упутства за спровођење Закона о Jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“,бр.15/2012 и 88/18) , Одлуке о расписивању избора за народне посланике и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији ( „Службени гласник РС“ број 19/2020 од 04.марта 2020.), који ће се одржати дана 26.априла 2020. године, Општинска управа општине Ћуприја

ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Ћуприја, изложен је у седишту Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13.Октобра бр. 7, канцеларија број 14.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Ћуприја могу поднети општинској управи у времену од 07 часова и 30 минута до 15 часова и 30 минута сваког радног дана, и у нерадне дане од 9 до 14 часова, а нај касније до дана закључења бирачког списка 10.априла 2020.године, у 24 часа.
Од закључења бирачког списка. па све до 72 часа пре избора. односно од 11. до 22.априла 2020.године до 24 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају грађани. Уз захтев се прилажу овлашћења и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка , односно до 04.априла 2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на престојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Ћуприја. Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора ( укључујући и интерно расељена лица ), да изврше увид у Jединствени бирачки списак у циљу провере личних података.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Милица Цветковић , дипл.правник