Услуге

Водич за пореске обвезнике

Поштовани обвезници,
У циљу боље сарадње између вас и Одељења локалне пореске администрације, одлучили смо да вам кроз Водич за пореске обвезнике пружимо информације које се односе на вашу обавезу плаћања пореза на имовину.
(више…)

Партиципативно буџетирање

Партиципативно буџетирање подразумева укључивање грађана, привреде, организација цивилног друштва и осталих заинтересованих у процес доношења одлука о трошењу буџетских средстава. Овим процесом грађани остварују своје право на одређивање приоритета и доношење планова потрошње у оквиру буџета локалне самоуправе. Укључивање јавности у рад локалне самоуправе један је од базичних принципа добре демократске праксе и одговорног управљања локалном заједницом, што представља темељ одрживог развоја.
Партиципативним буџетирањем повећава се транспарентност јавне администрације и ефикасност јавне потрошње. Овим процесом оснажује се иницијатива грађана у процесу доношења одлука, расподели и надзору над буџетским средствима и доприноси се повећању степена поверења између грађана и власти. Партиципативно буџетирање подразумева већу одговорност носиоца власти као и службеника у органима локалне самоуправе, јача се демократска култура и друштвена структура у оквиру локалне заједнице.

Анкета
Резултати анкете
Грађански водич кроз буџет
Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину општине Ћуприја за период 2018-2021. годину

Регистар стамбених заједница

На основу члана 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) позивају се управници или друга лица овлашћена одлуком скупштине стамбене заједнице да поднесу пријаву за регистрацију стамбене заједнице Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине општине Ћуприја.

Опширније ..

Послови из области привреде

На основу потписаног споразума са Агенцијом за привредне регисте врши се пријем документације за : Оснивање предузетничке радње, упис промена ( седишта, претежне делатност, издвојеног пословног простора и др.) везаних за предузетничку радњу, као и привремена одјава обављања делатности и брисање предузетничке радње. (више…)

Послови из области пољопривреде

1. Захтев за промену намене пољопривредног земљишта
Уз захтев треба приложити:
-Фотокопију извода из одговарајућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле –Фотокопију копије плана катастарске парцеле на којој се врши изградња не старију од 6 месеци. (више…)