Водичи

Обједињени сажеци годишњих извештаја о раду пружаоца комуналних услуга

Објављивање годишњих извештаја о раду комуналних предузећа доприноси транспарентности и одговорности пружаоца услуга према корисницима.

Такође, како су комуналне услуге део оперативних трошкова, објављивање оваквих извештаја намеће и принцип упоредивости, један од важнијих принципа који је установљен захваљујући потенцијалним инвеститорима и савременом пословању уопште.

Табеларни приказ обједињених сажетака налази се у следећем прилогу:

Обједињени сажеци годишњих извештаја о раду пружаоца комуналних услуга

Послови из области привреде

На основу потписаног споразума са Агенцијом за привредне регисте врши се пријем документације за: Оснивање предузетничке радње, упис промена ( седишта, претежне делатност, издвојеног пословног простора и др.) везаних за предузетничку радњу, као и привремена одјава обављања делатности и брисање предузетничке радње. (више…)