Водич за пореске обвезнике

Поштовани обвезници,
У циљу боље сарадње између вас и Одељења локалне пореске администрације, одлучили смо да вам кроз Водич за пореске обвезнике пружимо информације које се односе на вашу обавезу плаћања пореза на имовину.

Порез на имовину се плаћа сваке године. Начин плаћања регулисан је Законом о порезима на имовину и то 45 дана од почетка тромесечја, односно најкасније до 14.02, 15.05, 14.08. и 14.11. У складу са овим законом до доношења решења за текућу годину, порез на имовину плаћа се аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје претходне пореске године (14.11.). Уколико се пореска обавеза не плаћа аконтационо, на утврђене износе по кварталима обрачунава се камата.
Ако се по пријему решења за текућу годину утврди постојање разлике између нове и претходне пореске обавезе, односно ако је нова обавеза виша од обавезе из претходне године, та разлика се плаћа у року од 15 дана од дана пријема решења да не би дошло до обрачуна камате. Пореска решења се шаљу преко поште, уколико их не добијете, обавезно се обратите Одељењу локалне пореске администрације ради преузимања свог решења.
Од 1. јануара 2016. године, приликом уплате пореске обавезе прво се књижи главна пореска обавеза, па онда камата.
Порез на имовину утврђује се на основу података из пореске пријаве или пријава, коју попуњава порески обвезник. За имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године, обвезник је дужан да у року од 30 дана поднесе пореску пријаву Одељењу локалне пореске администрације. Уз пријаву, обвезник подноси доказ о стеченој имовини (уговор о купородаји, уговор о поклону, решење о наслеђивању…), као и важећу личну карту. Такође, сваку промену адресе пребивалишта обвезник је дужан да пријави у року од 30 дана. У случају да обвезник не пријави своју имовину у законом наведеном року од 30 дана, Одељење локалне пореске администрације је дужно да упути захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду. Казне прописане законом по овом основу износе од 5.000 до 150.000 динара. Порески обвезник који не уплати благовремено своју обавезу, казниће се новчаном казном у износу од 50% утврђеног пореза, а не мање од 5.000 динара.
За све нејасноће које су везане за утврђивање и наплату пореза на имовину, можете се обратити Одељењу локалне пореске администрације сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова.
ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ