Конкурси

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 07.09.2023. године расписало је ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја

Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Ћуприја. Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Опширније ..

Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон, 47/18 и 111/21 – други закон), члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ 16/2018) и члана 7. Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Ћуприја за програме удружења („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 6/18) Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 07.09.2023. године доноси

ОДЛУКУ
О
РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1. Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2023. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2023. годину у износу од 2.000.000,oo динара.

2. Право на коришћење средстава имају удружења грађана која су регистрована на територији општине Ћуприја, односно имају седиште или огранак и делују на овом подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације (у даљем тексту: удружења), с тим да програмске активности реализују на територији општине Ћупријa, изузетно удружења грађана која нису регистрована на територији општине Ћуприја, а која реализују програме који су од јавног интереса за општину Ћуприја и којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе Општине Ћуприја.
Средства из буџета Општине Ћуприја могу се одобрити за финансирање не више од два програма истог удружења у току буџетске године.
Програм/пројекат се мора реализовати до истека буџетске године, односно 31.12.2023. године.

Јавни позив
Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5
Образац 6
Образац 7
Образац 8

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/22 у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

На основу чл. 99 ст. 2. Закона о планирању и изградњи (‘Сл. гласник РС’, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 25/15 и 24/17 и 2/18), Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја Скупштине општине Ћуприја (даље: Комисија) расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/22 у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда и то к.п.бр. 4503/22, површине 10.000 m2 (1,0 ha), по култури њива 1. класе, уписана у ЛН 6296 у КО Ћуприја (град), ради привођења наведеног земљишта намени изградњом објеката.
Почетна цена за отуђење предметне парцеле је 700,00 динара по m2 (70.000 динара по ару у складу са Записником Пореске управе-Групе за контролу издвојених активности малих локација – Параћин бр. 077-464-08-00044/2023/0000), односно укупно 7.000.000,00 динара (словима: седаммилиона динара);
Критеријум за оцењивање понуда је „Највиша понуђена цена по 1 m2ˮ
Планска намена: предметна парцела налази се у 3. радној зони, просторна целина 3.1 “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, планирана намена „ПРОИЗВОДЊА“ где је претежна намена објеката – индустријски објекти, сложени индустријски објекти, рибњак, пословни и административни објекти, зграде за трговину.
Забрањена је изградња стамбених објеката на предметном грађевинском земљишту.

Оглас 4503-22
Понуда-правно лице 4503-22
Понуда-физичко лице 4503-22
Изјава о прихватању услова огласа 4503-22

Изјава о условима враћања депозита 4503-22

Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/21, 4503/23 и 4503/24, све у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/21, 4503/23 и 4503/24, све у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

Опширније ..

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

На основу чл. 16 и 16а Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и другим површинама („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 3/15, 9/15, 3/17 и 8/17), у складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.11/17), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, дана 15.06.2023. године, р а с п и с у ј е

Опширније ..

Конкурси и јавни позиви – област пољопривреде и руралног развоја за 2023. годину

Општина Ћуприја расписала је конкурсе из области пољопривреде и руралног развоја за 2023. годину.

Конкурсе и јавне позиве са пратећом документацијом, наћи ћете на следећим везама:

Javni poziv za finans-sufinans kamate polj. kred. 2023.scan

Konkurs – Organska poljoprivreda 2023.scan

Konkurs ekonomske aktivnosti ( prerada) 2023.scan

Konkurs investicije u fiz. imov. 2023 – plastenici.scan

Konkurs investicije u fiz. imov. 2023 – povrce otvoreno.scan

Konkurs investicije u fiz. imov. 2023- mleko.scan

Konkurs investicije u fiz. imov. 2023- pcelari.scan

Konkurs investicije u fiz. imov. 2023- sadnice.scan

Konkurs regres za reprod. materijal 2023.scan

Konkurs – nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam) 2023.scan

Prijava Konkurs organska poljoprivreda

Zahtev Javni poziv 2023

Zahtev Konkurs ekon. aktivn. (prerada) 2023

Zahtev Konkurs invest. u fiz. imov. 2023 – pcelarstvo

Zahtev Konkurs invest. u fiz. imov. 2023 – sadnice

Zahtev Konkurs invest. u fiz. imov. 2023 – mleko

Zahtev Konkurs invest. u fiz. imov. 2023 – plastenici

Zahtev Konkurs invest. u fiz. imov. 2023 – povrce

Zahtev Konkurs regres za repr. mater.2023

Zahtev Konkurs nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam) 2023

 

 

 

 

Расписани конкурси за ученичке и студентске стипендије

Општина Ћуприја расписала је конкурсе за доделу стипендија талентованим студентима, ученицима средњих школа дефицитарних занимања, као и средњошколцима са инвалидитетом и студентима са инвалидитетом за школску 2023/24. годину.

Конкурсе са пратећим обрасцима можете да преузмете кликом на доње линкове.

konkurs za dodelu stipendija talentovanim studentima

konkurs za dodelu stipendija ucenicima i studentima sa invalidi

konkurs za dodelu stipendija ucenicima srednjih skola deficitar

ИЗЈАВА_о_сагласности_на_обраду_података – ученици деф.занимања

ИЗЈАВА_о_сагласности_на_обраду_података – ученици студенти са инвалидитетом

ИЗЈАВА_о_сагласности_на_обраду_података

Образац 1 ЗУП – ученици деф.занимања

Образац 1 ЗУП – ученицистуденти са инвалидитетом

Образац 1 ЗУП талентовани студенти

Пријава – студенти

Пријава – ученици деф.занимања

Пријава – ученици са инвалидитетом средњих школа

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023. годину, закљученог између Националне служба за запошљавање Филијале Јагодина и Oпштине Ћуприја ЛАПЗ суфинансирање број 3101-101-4/2023 од 16.05.2023. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

и

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

Расписују

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ

 

Јавни конкурс можете да преузмете путем следећег линка:

Javni konkurs Ćuprija za organizovanje sprovodjenja javnih radova u 2023 godini

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА.

Општинско веће општине Ћуприја оглашава Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Ћуприја.
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Политика“.
Обавештење о Јавном конкурсу је објављено у дневним новинама „Политика“ дана 03.04.2023. године.

Јавни конкурс
Изјава по ЗОУП-у

Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2023. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2023. годину у износу од 5.000.000,oo динара.

Опширније ..