Конкурси

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ

Општина Ћуприја расписала је конкурс за доделу стипендија изузетно талентованим студентима од друге до завршне године основних и интегрисаних академских студија који су уписали студијски програм у трајању од најмање осам семестара/240 ЕСПБ и имају успех са најнижом просечном оценом 9,00 током свих година студија, уз услов да нису обновили ниједну годину током студија.

Интегралну верзију конкурса и потребну документацију за пријаву на конкурс, наћи ћете у прилозима.

konkurs talentovani studenti 202223

UTF-8“Пријава -_

konkurs talentovani studenti 202223 UTF-8“ИЗЈАВА_о_с

Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја за 2022.годину

Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице које су регистроване у складу са одредбама Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/2006) и које испуњавају услове предвиђене чланом 2. став 2 Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 26/2014 и 27/2017).

Опширније ..

Интерни конкурс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-6/2022-01-2
Дана:14.09.2022. године
Ћуприја, 13. октобар бр.7

На основу члана 19. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. Закон, 95/2018 и 114/2021), члана 4 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016 и 12/2022), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112-6054/2022 од 29.7.2022. године, Одлуке о организацији Општинске управе општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, брoj 33/2016 и 35/19), Кадровског плана Општинске управе општине Ћуприја, Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије општине Ћуприја за 2022. годину („Службени гласник општине Ћуприја“, бр.46/21) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број18/22 и 22/22), Начелник Општинске управе Општине Ћуприја, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Општинска управа општине Ћуприја
35 230 Ћуприја, ул. 13.октобар број 7

Интерни конкурс

Конкурс за израду идејног решења грба и заставе општине Ћуприја

На основу члана 2. Одлуке о изради симбола општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 21/2022), Комисија за спровођење поступка избора симбола општине Ћуприја на седници одржаној дана 14.09.2022. године расписује

КОНКУРС
ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Право учешћа на конкурсу имају уметници и дизајнери, држављани Републике Србије, а који нису чланови Комисијe за спровођење поступка избора симбола општине Ћуприја ( у даљем тексту Комисија), као ни лица која је комисија ангажовала у свом раду.

Предлог идејног решења идејног решења грба и заставе општине Ћуприја мора бити у складу са основним принципима и правилима савремене хералдике, садржати као обавезне елементе садржаје одређене чланом 7. Статута општине Ћуприја

Конкурс
Изјава о ауторству

Одлука о остваривању права на доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први разред

На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, , 46/2021 – Одлука УС РС, 51/2021 – Одлука УС РС и 53/2021 – Одлука УС РС, 66/2021 и 130/2021), члана 11. Закона о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96 и 29/2001), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021-други закон) и члана 40. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 08. 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о
остваривању права на доделу бесповратних новчаних средстава
у висини основног пакета штампаних уџбеника
за први разред за ученике јавних основних школа
на територији општине Ћуприја за школску 2022/2023. годину

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак остваривања права на доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет) за ученике јавних основних школа на територији општине Ћуприја за школску 2022/2023. годину.
Члан 2.
Право на доделу бесповратних новчаних средстава имају сви родитељи, односно други законски заступници деце уписане у први разред јавних основних школа за школску 2022/2023 годину на територији општине Ћуприја, осим ученика који су добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Одлука

Образац 1 – Захтев
Образац 2 – Потврда

Образац 3 – ИЗЈАВА_о_сагласности_на_обраду_података

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Ћуприја за 2022. годину

Опширније ..

Конкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

Подстицаји за диверзификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима, подржавају мала домаћинства и газдинства да напредују ка конкурентнијој пољопривредној производњи, кроз производњу нових висококвалитетних производа, достизање стандарда квалитета, унапређење прераде пољопривредних производа, повећање прихода на газдинству и упошљавање руралног становништва.

Опширније ..

Конкурс за избор корисника подстицајних средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину, за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Конкурсом се утврђују: укупно опредељена средства, врсте подстицаја, корисници средстава, општи и специфични услови, документација која се подноси уз захтев, рокови, начин избора корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2022. годину.

Опширније ..