Конкурси

Одлука о расписивању јавног конкурса за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ 16/2018) и члана 7. Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Ћуприја за програме удружења („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 6/18) Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 12.04.2021. године доноси

ОДЛУКУ  О  РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1. Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2021. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2021. годину у износу од 1.000.000,oo динара.

Оглас

Обрасци

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ћуприја

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступкудавања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана 1 Одлуке о одређивањунадлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државнојсвојини («Службени лист општине ЋУПРИЈА» број 35), Председник општине ЋУПРИЈА је дана17.02.2021. године, донео

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

и расписује

О Г Л А С   ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЋУПРИЈA

Оглас можете преузети овде.

Jавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години

На основу чланова 15. 17. и 18. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/15 и 12/2016), члана 64. Статута општине Ћуприја, („ Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/17) и члана 8. Одлуке о буџету Општине Ћуприја за 2020. годину (,,Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 45/2019), Општинско веће општине Ћуприја расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ

Опширније ..

Отворен Јавни позив за учешће у Програму подршке развоју пословања из сектора прехрамбене индустрије

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља расписује Јавни позив за учешће у Програму подршке развоју пословања, који је саставни део пројекта ’’Подршка унапређењу пословног окружења на територији Поморавског округа’’ који финансира Влада Норвешке, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у оквиру пројекта “Подршка Краљевине Норвешке развоју Западног Балкана – Норвешка за вас – Србија“.

Опширније ..

Конкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. годину.

Опширније ..

Конкурс „Директно укључивање грађана“

Позивају се грађани општине Ћуприја да се удруже и учествују на конкурсу који се спроводи у оквиру пројекта од јавног значаја „Директно укључивање грађана“.
Општина Ћуприја ће у сарадњи са представништвом HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION SRB суфинансирати пројекат од јавног значаја „Директно укључивање грађана“, који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница, заједно са локалном самоуправом. Део средстава којима ће се изабрани пројекти финансирати прикупљен је наплатом пореза на имовину.
Локална заједница је појам који укључује одређено подручје-део улице, улицу, блок зграда, стамбене заједнице или месну заједницу као најшире подручје. Пројекти који се предлажу могу се односити искључиво на мање захвате као што је уређење паркова, дечијих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија и слично.
Право учешћа на јавном позиву имају неформалне групе грађана са територије општине Ћуприја окупљене око поднете иницијативе-пројекта, са најмање 10 потписника – грађана, са измиреним обавезама по основу пореза на имовину. Све предложене активности у оквиру поднетих иницијатива се морају спровести на земљишту које је у јавној својини општинеЋуприја. Надлежне службе општинске управе ће на захтев групе грађана, у фази припреме предлога пројекта, извршити проверу власништва над земљиштем и о томе издати одговарајућу потврду, без накнаде.
Циљ јавног позива
Циљеви пројекта „Директно укључивање грађана“ су:
• подстицање грађана да активно учествују у решавању проблема локалних заједница;
• развој партнерских односа између грађана и општине Ћуприја у решавању дела проблема кроз заједничку реализацију пројеката и омогућавање грађанима да учествују у планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину;
• омогућавање брже реализације пројеката којима се решава део проблема за оне групе грађана које су исказале спремност за додатно лично ангажовање и активно учествовање у реализацији пројекта;
• подстицање вредности волонтирања и друштвено одговорног понашања у локалној заједници.
Конкурс траје до 27.11.2020. године.
У наставку преузмите комплетан текст јавног позива и пријавну документацију.

Јавни позив
Образац за пријаву
Буџет пројекта

Jавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, закљученог између Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина и Општине Ћуприја, ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА број 3101-101-8/2020 од 23.10.2020. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ЋУПРИЈА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућa квалификација, ради стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе укључују се незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина Испоставе Ћуприја, која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца. Општина Ћуприја финансира програм најдуже 12 месеци, а Национална служба пружа техничку подршку у реализацији програма.

Јавни позив можете преузети испод:

Јавни позив
Прилог 1

Оглас o спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера – киоска на површинама јавне намене

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 16. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и другим површинама („Службени гласник општине Ћуприја“, број 3/2015, 9/2015, 3/2017 и 8/2017) и члана 1. Одлуке о утврђивању почетне цене за спровођење поступка јавног надметања за постављање киоска („Службени гласник општине Ћуприја“, број 39/2020), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, р а с п и с у ј е

О Г Л А С
o спровођењу поступка јавног надметања за постављање
мањих монтажних објеката привременог карактера – киоска
на површинама јавне намене

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера – киоска, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, сагласно Програму постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Службени гласник општине Ћуприја“, број 11/2017).

Оглас
ОБРАЗАЦ БР.1-физичка лица
ОБРАЗАЦ БР.2-правна лица

Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја за 2020. годину

Нa oснoву Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020. годину („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 27/2017, 3/2018, 8/2018 и 9/2018) и члана 3. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 26/14 и 27/17), Комисија за спровођење поступка расподеле средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја, дана 23.10.2020. године расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја
за 2020. годину.

Јавни позив
Прилог 1.
Прилог 2.

Јавни позив на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, а живе на територији општине Ћуприја, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,, све како би побољшали услове становања.

Опширније ..