Конкурси

Јавни позив за доделу ротационих светала за пољопривредне машине

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Ћуприја расписао је Јавни позив за доделу ротационих светала за пољопривредне машине.
Право на доделу имају пољопривредници са територије општине Ћуприја који поседују пољопривредну механизацију погодну за уградњу ротационих светала и имају регистровано пољопривредно газдинство на територији општине.

Уз попуњену пријаву коју учесници могу преузети у тексту испод или на писарници, потребно је приложити очитану личну карту подносиоца и потврду о регистрованом, активном пољопривредном газдинству.

Рок за подношење докумнетације је 5. децембар.

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив за доделу ауто седишта

Савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Ћуприја расписао је Јавни позив за доделу ауто седишта за децу  рођену после 1. јануара 2020. године.

Уз образац пријаве која се може преузети испод текста или на писарници општине родитељи детета достављају и доказ о пребивалишту, извод из матичне књиге рођених деце, доказ о поседовању аутомобила и за запослене доказ о висини примања оба родитеља. Незапослени родитељи достављају потврду са евиденције Националне службе за запошљавање, а самохрани родитељи уверење Центра за социјалнн и рад.

Рок за подношење пријаве је 5. децембар.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21), чл 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023. годину закљученог између Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина и Општине Ћуприја, ЛАПЗ суфинансирање и број 3101-101-4/2023 од 16.05.2023. године и Анекса 1 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023. годину, закљученог 25.10.2023. године:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина – Испоставе Ћуприја (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

 

Захтев
Јавни позив
Несубвенционисане делатности – самозапољшавање особа са инвалидитетом

Несубвенционисане делатности
Табела развијености

Контакт подаци

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица се могу обратити на контакт телефон 064/8959459 или електронску адресу: е-mail: cistaenergija@cuprija.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника ( физичких лица) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор директних корисника ( физичких лица) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

Опширније ..

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 07.09.2023. године расписало је ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја

Опширније ..