Конкурси

ОГЛАС O СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА – КИОСКА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја.

Опширније ..

О Г Л А С o спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, намењеним за:

• Продају пољопривредних производа (бостан), на локацијама број 1-8
• Постављање забавних садржаја за децу, на локацији број 9
• Продају кокица, крофница, шећерне вуне и торнада за чипс, на локацији број 10

Опширније ..

Интерни конкурс

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 –

Опширније ..

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон, 47/18 и 111/21 – други закон), члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ 16/2018) и члана 7. Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Ћуприја за програме удружења („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 6/18) Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 26.04.2024. године доноси

ОДЛУКУ
О
РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1. Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2024. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2024. годину у износу од 5.000.000,oo динара.

2. Право на коришћење средстава имају удружења грађана која су регистрована на територији општине Ћуприја, односно имају седиште или огранак и делују на овом подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације (у даљем тексту: удружења), с тим да програмске активности реализују на територији општине Ћупријa, изузетно удружења грађана која нису регистрована на територији општине Ћуприја, а која реализују програме који су од јавног интереса за општину Ћуприја и којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе Општине Ћуприја.
Средства из буџета Општине Ћуприја могу се одобрити за финансирање не више од два програма истог удружења у току буџетске године.
Програм/пројекат се мора реализовати до истека буџетске године, односно 31.12.2024. године.

Одлука / Јавни конкурс

Обрасци

предлог листе вредновања / објављено 16.05.2024

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА УДРУЖЕЊИМА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ЋУПРИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈАВНИ ОГЛАС о прикупљању понуда за давање у закуп зграде пословних услуга-Кафе бара на градском базену

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини Општине Ћуприја, дана 15.04.2024. године расписује

Ј А В Н И О Г Л А С
о прикупљању понуда за давање у закуп
зграде пословних услуга-Кафе бара на градском базену

Предмет огласа

Предмет огласа је прикупљање писаних понуда за давање у закуп зграде пословних услуга-кафе бара на градском базену (даље: Кафе-бар на градском базену), означен као објекат бр. 7 на к.п.бр. 4511/1, у ЛН 6286 КО Ћуприја (град), на адреси Добојска 2А, Ћуприја
Кафе-бар је укупне површине 140 m2. Општина Ћуприја је сопственик предметног објекта, који се налази у склопу градског базена.
Кафе-бар се даје у закуп у виђеном стању, без права закупца на накнадне примедбе.

Општи услови закупа

Закупац не може закупљени Кафе-бар на градском базену давати у подзакуп другим лицима.
Закупац је обавезан да закупљени Кафе-бар на градском базену користи у складу са његовом наменом-угоститељска делатност, са пажњом доброг привредника, да закупљени простор и припадајуће уређаје чува и да по истеку закупа непокретност врати у стању у ком је исту примио.
Закупац може користити Кафе-бар у радно време градског базена, сваког дана од 10-19 часова. Изузетно, закупац може користити Кафе-бар ван наведеног радног времена само изузетно, уз сагласност закуподавца, што се ближе регулише уговором о закупу.
Закупац сноси трошкове редовног одржавања.
Закупац је дужан да закуподавцу исплаћује месечно паушални износ за комуналне трошкове (струја, вода, канализација, изношење смећа) у износу од 14.000,00 динара.
Износ закупнине, који буде утврђен након спроведеног поступка прикупљања писаних понуда усклађује се једном годишње са индексом потрошачких цена који објављује републички орган за послове статистике.
Закупац може на пословном простору вршити радове који имају карактер инвестиционог одржавања и адаптације, по претходно прибављеној сагласности Општине Ћуприја.
Трошкови адаптације пословног простора падају на терет закупца.
Закупцу се признају трошкови следећих радова на инвестиционом одржавању:
– израда мокрог чвора;
– поправка инсталација (водоводне, гасне, канализационе и електричне инсталације), уколико је иста дотрајала или је неопходна реконструкција;
– малтерисање зидова и плафона на местима где је малтер испуцао, отпао и почео да се одваја од подлоге, а у циљу санације влаге;
– замена или израда прикључка на инфраструктуралну мрежу.
Износ трошкова горенаведених радова на инвестиционом одржавању, уз претходно прибављену сагласност Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини Општине Ћуприја (даље: Комисија), признају се закупцу на основу Решења председник Општине Ћуприја на предлог Комисије и користе се за процентуално смањење закупнине, у складу са Законом о јавној својини и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/18 и 79/23) и Одлуком о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 19/2021).
Закуп по овом огласу заснива се на три године, почев од 01.06.2024. године.

Начин достављања и обавезна садржина понуде:

Понуде се достављају у затвореним ковертама, са назнаком
„ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП КАФЕ БАРА НА ГРАДСКОМ БАЗЕНУ- за КОМИСИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА -НЕ ОТВАРАТИ“,
директним подношењем у просторијама Општине Ћуприја, ул. 13.октобра бр. 7, или препорученом пошиљком.
Право на подношење понуде имају сва правна лица и предузетници који имају као претежну делатност УГОСТИТЕЉСТВО.
Понуда која се доставља обавезно садржи:
– износ закупнине који се нуди
– за предузетнике: име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески индентификациони број, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње
– за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Понуда обавезно мора бити потписана.

Рок за подношење понуда

Понуде се могу подносити закључно са 25.04.2024. године, у 15,30 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Почетни износ закупнине

Почетни износ закупнине за , утврђен у складу са Одлуком о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 19/2021), износи 200,00 динара/m2, укупно 28.000,00 динара;

Висина и начин полагања депозита

Депозит за учешће у поступку полаже се у износу једномесечне почетне закупнине на рачун Општине Ћуприја бр. 840-762804-43, по моделу 97, позив на број 96033, сврха: уплата депозита за закуп Кафе-бара на градском базену.
Понуђачу чија понуда буде изабрана као најповољнија, износ депозита урачунава се у прву рату закупнине, након закључења уговора о закупу.
Понуђачу чија понуда није најповољнија, или чија је понуда одбачена, износ положеног депозита се враћа у року од 15 дана од коначности решења о давању у закуп.
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија губи право на повраћај депозита уколико својом кривицом не закључи уговор о закупу у року од 15 дана од дана коначности решења о давању у закуп.
Понуда без потврде о уплаћеном депозиту одбацује се као непотпуна.

Избор најповољнијег понуђача

Комисија за давање у закуп непокретности врши избор најповољнијег понуђача.
Јавно отварање и разматрање пристиглих понуда одржаће се дана 30.04.2024. године., са почетком у 14,00 часова у сали за састанке општине Ћуприја, улица 13. Октобра бр. 7, у Ћуприји.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиши износ понуђене закупнине.
Уколико два или више понуђача понуде исти износ закупнине и тај износ представља највиши понуђени, Комисија ће позвати те понуђаче да у року од 3 дана од дана пријема позива доставе нову писмену затворену понуду са увећаним износом закупнине у односу на претходну понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико наведени понуђачи не доставе нове понуде у остављеном року, или понуде поново буду истоветне, избор најповољнијег понуђача врши се жребом.
О спроведеном поступку оцене понуда Комисија саставља записник, у ком констатује све чињенице од значаја за спровођење поступка разматрања понуда, као и евентуално изјављене примедбе понуђача.
Одлуку о давању у закупу и о евентуалним приговорима доноси председник Општине Ћуприја
Закључење уговора о закупу пословног простора

Уговор о закупу пословног простора закључују Општина Ћуприја и изабрани најповољнији понуђач у року од 15 дана од дана коначности решења о давању у закуп.
Уговор у име Опшитне Ћуприја закључује председник Општине.
Уговором се ближе одређују услови закупа непокретности.

Све додатне информације у вези пословног простора могу се добити путем телефона 035/8150929у периоду од 08,00-15,00 сваког радног дана док је оглас отворен.
Лице за контакт Драгана Милановић.
Пословни простор се може разгледати сваког радног дана у периоду од 09,00-15,00 часова, по претходно извршеном телефонском заказивању.

Овај оглас се објављује путем РТВ Поморавље и на интернет страници Општине Ћуприја.

Комисија за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја
БРОЈ: 001370911 2024 04764 002 000 022 045 29 003
од 15.04.2024. ГОДИНЕ

Понуда-предузетник лице кафе бар
Изјава о прихватању услова кафе бар
Изјава о условима враћања депозита кафе бар
Понуда-правно лице кафе бар

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Драгана Милановић

Одлука о покретању поступка давања у закуп зграде пословних услуга – кафе бара на градском базену

На основу члана 22. став 6 у вези става 2. и члана 27. став 6. Закона о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 6 и 7 Уредбе о о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС“ бр 16/2018 и 79/2023), члана 60. став 1. тачка 18. Статута општине Ћуприја („Службени гласник Општине Ћуприја“, бр. 30/2019) и члана 23. став 1. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 19/2021), председник Општине Ћуприја дана 12.04.2024. године доноси:

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ЗГРАДЕ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА-КАФЕ БАРА НА ГРАДСКОМ БАЗЕНУ

Опширније ..

К О Н К У Р С суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Ћуприја у 2024. години

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
Општинско веће
Број: 001169058 2024 04764 003 000 000 001 04 010
Датум: 29.03.2024. год.
Улица: 13. октобра број 7
Ћ у п р и ј а
На основу чл. 16. став 1. тачка 4) и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС” број 9/22), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС” бр. 6/24) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Ћуприја у 2024. години, број 001159536 2024 04764 003 000 017 001 30 003 од 29.03.2024. године, Општинско веће општине Ћуприја дана 29.03.2024.године, расписуjе

                                                            К О Н К У Р С
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији Општине Ћуприја у 2024. години

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања грађана на територији општине Ћуприја, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима и објављује се на веб-сајту општине www.cuprija.rs
Средства опредељена за овај конкурс износе 13.500.000,oo динара планираних Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2024.годину.
Најмањи износ средстава који се може одобрити за суфинансирање пројекта је 50.000,00 динара а највећи 13.000.000,00 динара.
Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за штампане медије и новинске агенције, у складу са правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи), може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.
Учесник конкурса за производњу медијских садржаја од локалног значаја за радио и интернет медије, у складу са условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који
не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног
конкурсом.
Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије, у складу са условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом.
Изузетно, у складу са условима и критеријумима за доделу државне помоћи у области јавног информисања, у складу са чланом 18. став 1. Закона, учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу
који не прелази 80% оправданих трошкова, уколико поднесе пројекат производње медијских
садржаја чија комерцијална експлоатација није предвиђена, и то за:

1) производњу медијских садржаја намењених друштвено осетљивим групама, као што су деца и млади, жене, старе особе, социјално и здравствено угрожена лица, особе са инвалидитетом, припадници ЛГБТ заједнице, припадници етничких мањина и др.;
2) производњу медијских садржаја који су намењени очувању, изражавању културног идентитета како српског народа тако и националних мањина, водећи рачуна да националне мањине прате одређене програмске целине на свом матерњем језику и писму;
3) производњу медијских садржаја који промовишу и афирмишу теме из области науке,општег образовања укључујући и медијску писменост као део образовног система,здравственог образовања и образовања у вези са заштитом животне средине;
4) производњу медијских садржаја намењених информисању наших грађана у иностранству на српском језику, као и припадника српског народа који живи ван територије Републике Србије;
5) производњу медијских садржаја намењених представљању културног наслеђа и уметничког стваралаштва у земљи и иностранству.
Конкурс се расписује и средства се додељују за пројекте чија реализација може трајати до годину дана од дана доношење одлуке о додели средстава.
Приликом закључивања уговора са сваким корисником одређује се рок за реализацију пројекта, у складу са планом пројектних активности.

ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа на Конкурсу има:
1) издавач чији је медиј уписан у Регистар медија у складу са законом, и који има одговарајуће овлашћење за пружање медијске услуге у складу са законом који уређује електронске медије односно који је уписан у Регистар медијских услуга који води Регулаторно тело за електронске медије, када се ради о електронским медијима;
2) лице које се бави производњом медијских садржаја и које приложи доказ, не старији од 30 дана, да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који испуњава услове из тачке 1.
Право учешћа на Конкурсу за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном формату имају микро, мала и средња правна лица и предузетници.
Право учешћа на Конкурсу за производњу медијских садржаја за телевизију имају микро, мала, средња и велика правна лица и предузетници.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи, односно лица која се баве производњом медијских садржаја са истим пројектом који је подржан на конкурсима Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе и за који је корисник органу доставио извештај о реализацији пројекта.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи са медијем у коме нису објављени основни подаци о медију у облику импресума.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода за  обављање делатности у области јавног информисања.
Право учешћа на конкурсу немају подносиоци који су добили средства за суфинансирање пројекта на конкурсу Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднели наративни и финансијски извештај и произведени медијски садржај односно доказ о реализацији пројекта.
Право учешћа на конкурсу немају подносиоци који су добили средства за суфинансирање пројекта на конкурсу Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, а за које се утврди да су ненаменски трошена, односно да нису испунили уговорну обавезу.
Право учешћа на Конкурсу немају лица који се налазe у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и лица која су били у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.
Пројекат у смислу Закона подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса предвиђеног чланом 15. Закона.
Средства се додељују за производњу новог медијског садржаја, у складу са планираним активностима наведеним у пројекту, у којем удео преузетог садржаја из других извора, односно архивских снимака не може бити већи од 20 процената, при чему садржаји из других извора и архивски снимци морају бити јасно означени.
Документарна грађа (видео и аудио записи и фотографије) која се користи за илустрацију у производњи новог медијског садржаја (документарног и другог програма) није обухваћена наведеним процентом из става 2. овог члана.
Пројекат у смислу Закона не подразумева праћење друштвених, економских, политичких, културних, спортских и других дешавања на дневном нивоу (вести, централна информативна емисија, јутарњи програм, преглед дана и сл.).
Учесник конкурса, који не располаже одговарајућим капацитетима, може ангажовати друго лице за производњу медијског садржаја чија вредност не прелази 20% од износа средстава који је орган доделио за реализацију пројекта.
Лице које је ангажовано за производњу дела медијског садржаја не може бити запослено код издавача нити повезано лице са издавачем у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања.
Право учешћа на Конкурсу немају предузетници који су прекинули обављање делатности.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Општи критеријуми су:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:
1) релевантност пројекта;
2) изводљивост пројекта;
3) праћење реализације пројекта;
4) капацитети предлагача пројекта;
5) доступност садржаја циљној групи;
6) буџет и оправданост трошкова.
2. Мера у којој се медиј путем кога ће бити реализован пројекат придржава професионалних и етичких стандарда:
1) да ли су медију путем којег ће бити реализован пројекат изречене мере од стране државних органа, Регулаторног тела за електронске медије или Савета за штампу, у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
2) тежина прекршаја и учесталост понављања.
Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији општине Ћуприја;
2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
3. допринос у очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
4. допринос очувању националног и културног идентитета националних мањина које живе на територији општине Ћуприја;
5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;
6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности.
Приоритетне области за остваривање јавног интереса у обласи јавног информисања су: подизање квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских
група; заштита и развој људских права и демократије; унапређење правне и социјалне државе; слободни развој личности и заштита деце, локални економски развој, са посбним освртом на развој свих видова туризма, привреде и пољопривреде, развој културног и уметничког стваралаштва, развој образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развој науке, спорта и физичке културе; заштита животне средине и здравља људи; унапређивање медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Ћуприја за информацијама и садржајима из свих области живота.

ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:
1. Попуњену и потписану пријаву (Образац 1) у четири примерка Образац 1 се састоји из предлога пројекта и буџета пројекта и преузима се са веб-сајта општине Ћуприја www.cuprija.rs
2. Бодовну листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4) у четири
примерка.
Подносиоци на бодовној листи попуњавају:
Назив органа јавне власти: Општинско веће општине Ћуприја
Назив конкурса: Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Ћуприја у 2024.години
Подносилац пријаве: Навести назив подносиоца пријаве, односно подносиоца пројекта
Обавезно спојити предлог пројекта, буџет пројекта, синопсис и бодовну листу у једну целину (сваки примерак мора бити посебна целина, без коричења)
3. Доказ (потврда) да ће медијски садржаj бити емитован/објављен у медију који је уписан у Регистар медија (обавезно само за лица која се баве производњом медијских садржаја, а нису издавачи медија) у једном примерку
4. Примерак последњег издања новина у којима ће медијски садржај бити објављен (за штампане медије) у једном примерку
5. Изјаву учесника (у слободној форми) да произведени садржај неће бити комерцијално
експлоатисан (за пројекте чија комерцијална експлоатација није предвиђена) у једном примерку
6. Изјаву учесника (у слободној форми) да пројекат не би могао бити реализован без доделе државне помоћи, односно да пројекат не би могао бити реализован другим инструментом државне помоћи осим субвенција – бесповратних средстава (за телевизију,радио и интернет медије) у једном примерку
7. Изјаву учесника (у слободној форми) о укупном износу средстава која су му у текућој и претходне две календарске године додељена по основу помоћи мале вредности (de minimis
помоћи) (за штампане медије и новинске агенције) у једном примерку.
8. Изјаву учесника (у слободној форми) да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи и да није био у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи у једном примерку
9. Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије

РОКОВИ
Конкурс се расписује у периоду од 29. марта 2024. године до 19. априла 2024. године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. Одлука се доноси у облику решења са образложењем.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

Оцену пројеката поднетих на Конкурс врши стручна комисија коју именује председник општине Ћуприја.
Позивају се новинарска и медијска удружења да писаним путем предложе чланове стручне комисије
Позивају се теоретичари, аналитичари и практичари из области медија заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе своје чланство у комисији. Предлог за члана комисије доставља се на Обрасцу за пријаву за члана комисије (Образац 3) који је објављен на званичном сајту општине Ћуприја (www.cuprija.rs).
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
Удружења и теоретичари, аналитичари и практичари из области медија предлоге за чланове стручне комисије могу послати, у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса на званичном сајту општине Ћуприја (www.cuprija.rs), (односно до 19. априла 2024. године).
Пријаве се достављају на адресу Општинско веће општине Ћуприја, 13. октобра бр 7,
35230 Ћуприја са назнаком:
„Пријава за учешће у раду конкурсне комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Ћуприја у 2024. години“.
На полеђини коверте наводи се назив новинарског и медијског удружења које предлаже члана комисије, односно име и презиме теоретичара, аналитичара и практичара из области медија који подноси пријаву за учешће у раду комисије.
Пријаву послати и електронски на адресу: opstinskovece@cuprija.rs.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријава пројеката на Конкурс шаље се искључиво поштом у посебној коверти са назнаком: „Конкурс за за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Ћуприја у 2024. години“ – НЕ ОТВАРАТИ, на адресу: Општинско веће општине Ћуприја, 13. октобра бр 7, 35230 Ћуприја.
На полеђини коверте навести тачан назив и адресу подносиоца пријава са ПИБ-ом и МБ-ом (за правна лица).
Образац 1, са јасним називом подносиоца пројекта у наслову мејла, шаље се у електронској форми, на адресу: opstinskovece@cuprija.rs
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, пријаве достављене након истека прописаног рока за достављање, као и пријаве на погрешном обрасцу, биће одбачене.
Додатне информациjе могу се добити радним даном од 11 до 15 часова на број телефона: 035/8150929.
Учесник Конкурса дужан је да се у свему придржава одредби Закона о јавном информисању и медијима, Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС” број 9/22), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС” бр. 6/24).

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу, биће обjављено на веб-сајту општине Ћуприја и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.
Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун у моменту закључења уговора није у блокади.
Учесник конкурса којем је одобрен мањи износ средстава од траженог у обавези је да ревидира активности, односно планирани број медијских садржаја и спецификацију трошкова, унесе их у Образац 1а и достави уз уговор.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Сви подаци о личности који буду достављени Општини Ћуприја биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018).
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Општине Ћуприја која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива или ревизије.
Општина Ћуприја чуваће податке о личности у року предвиђеним законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.
Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, права на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
За учешће на јавном позиву, Ваша је законска обавеза да нам дате Ваше личне податке, тачне и потпуне. У супротном нећете моћи да остварите Ваше право учешћа.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јелена Ђулинац, проф.срп.јез. и књиж.

 1. Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2)

 2. Образац за пријаву за члана комисије (Образац 3)

  3. Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4)

  4. Буџет пројекта и финасијски извештај(Образац 1, Образац 1а и Образац 2)

  5. Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6)

  6. Изјава о реализовању планираних активности (Образац 7)

   7. Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1)  

   8.Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања, Образац 1А

 

Решење о именовању Комисије

Ранг листа – самосталне пријаве

Ранг листа – удружења

Медијско, хуманитарно-едукативно удружење Ансамбл
Независно удружење новинара Србије
Удружење новинара Србије
Удружење радио станица РАБ Србија

Записник седница Комисије ранг листа и Предлог финансирања
Предлог расподеле средстава
Ранг листа пријављених пројеката

Ненад Перић
Предраг Филиповић
Радоман Ирић
Славољуб Ристић
Стевица Карапанџин
Андријана Срећковић
Бранимир Груловић
Драгана Кожан
Јован Буковала
Ненад Вујић

Решење о расподели средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС о прикупљању понуда за давање у закуп пословног простора на к.п.бр. 1751 у КО Влашка

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини Општине Ћуприја, дана 29.02.2024. године расписује
ЈАВНИ ОГЛАС о прикупљању понуда за давање у закуп пословног простора на к.п.бр. 1751 у КО Влашка

Предмет огласа је прикупљање писаних понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у у оквиру објекта бр. 2 у Влашкој, ул. Карађорђева бр. 14А на к.п.бр. 1751, ЛН 340 КО Влашка.
Пословни простор је величине 5,60 х 5,75 m укупне површине 33 m2. Општина Ћуприја је носилац права јавне својине на предметном објекту, са правом коришћења у корист Месне заједнице Влашка.
Пословни простор се даје у закуп као ненамештен, у виђеном стању.

Јавни оглас
Понуда-правно лице

Понуда-физичко лице
Изјава о прихватању услова огласа
Изјава о условима враћања депозита

Јавни позив за доделу ротационих светала за пољопривредне машине

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Ћуприја расписао је Јавни позив за доделу ротационих светала за пољопривредне машине.
Право на доделу имају пољопривредници са територије општине Ћуприја који поседују пољопривредну механизацију погодну за уградњу ротационих светала и имају регистровано пољопривредно газдинство на територији општине.

Уз попуњену пријаву коју учесници могу преузети у тексту испод или на писарници, потребно је приложити очитану личну карту подносиоца и потврду о регистрованом, активном пољопривредном газдинству.

Рок за подношење докумнетације је 5. децембар.

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив за доделу ауто седишта

Савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Ћуприја расписао је Јавни позив за доделу ауто седишта за децу  рођену после 1. јануара 2020. године.

Уз образац пријаве која се може преузети испод текста или на писарници општине родитељи детета достављају и доказ о пребивалишту, извод из матичне књиге рођених деце, доказ о поседовању аутомобила и за запослене доказ о висини примања оба родитеља. Незапослени родитељи достављају потврду са евиденције Националне службе за запошљавање, а самохрани родитељи уверење Центра за социјалнн и рад.

Рок за подношење пријаве је 5. децембар.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР