Конкурси

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.
Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво попуњавањем електронске пријаве на на веб-сајтовима Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

Задаци инструктора
Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада седам пописивача.

Период ангажовања
од 23. августа до 31. октобра 2022. године
Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

Општи услови које кандидат треба да испуни:
► држављанство Републике Србије;
► пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
► најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
► стечено најмање четворогодишње средње образовање;
► да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да против кандидата није покренута истрага и да се против кандидата не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:
► познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
► могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.
Са изабраним кандидатима закључује се:
– Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
– Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца, односно чији послодавац није Република Србија)
ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).

Библиотека расписала конкурс за „Матићев шал“

Народна библиотека „Душан Матић“ у Ћуприји расписала је конкурс за доделу књижевне награде „Матићев шал“ за 2022. годину.

Заинтересовани песници до 27 година старости, уколико желе да учествују на овом престижном конкурсу, треба да кандидују своју прву књигу песама објављену у периоду између 1. септембра 2021. и 31. августа 2022. године.

Свако ко жели да конкурише за овогодишњи „Матићев шал“, кажу даље пропозиције, дужан је да пошаље пет примерака своје прве књиге песама на адресу:

Народна библиотека „Душан Матић“,

(за „Матићев шал“),

Милице Ценић 15,

35230 Ћуприја.

Подсећамо, награда за најбољу прву књигу песама састоји се од уникатне повеље, плакете, ручно плетеног шала и новчаног износа, а биће уручена добитнику на овогодишњим „Матићевим данима“, који ће бити одржани од 9. до 13. септембра у Ћуприји.

За додатне информације на располагању је телефон под бројем 035/8470-843.

Oглас o спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја,

Опширније ..

Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2022. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2022. годину у износу од 2.300.000,oo динара.

Опширније ..

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину, закљученог између Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина и Општине Ћуприја, ЛАПЗ суфинансирање број 3101-101-2/2022, од 14.04.2022. године,

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

И

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

РАСПИСУЈУ ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

 

У следећим прилозима можете да нађете потпуне информације о јавном позиву, као и услове за подношење захтева и саме формуларе за подношење захтева.

Javni poziv ĆU nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini

Nesubvencionisane delatnosti – samozapošljavanje

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2022. godinu

 

Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2022. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2022. годину у износу од 5.000.000,oo динара.

Опширније ..

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Ћуприја

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Јавни позив се расписује ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe.
Eнергетскa санација породичних кућа спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима на уградњи соларних панела за производњу електричне енергије, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Ћуприја.
Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.
Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Ћуприја.

Јавни позив

javni poziv za privredne subjekte 24.01.2022

Обавештење о спровођењу јавног конкурса за попуњавање једног извршилачког радног места са особом са статусом инвалидитета

Општинска управа општине Ћуприја оглашава Јавни конкурс за попуњавање једног извршилачког радног места са особом са статусом инвалидитета који се запошљава под општим условима.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Обавештења у дневним новинама „Политика“.

Опширније ..

Јавни оглас ради отуђења покретних ствари –расходована моторна возила у својини општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда

Предмет отуђења су покретне ствари – расходована моторна отпадна возила која нису у возном стању, у својини Општине Ћуприја

Опширније ..

Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта к.п.бр. 4503/19 у КО Ћуприја (град) у јавној својини Општине Ћуприја путем прикупљања писаних понуда

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда и то к.п.бр. 4503/19

Опширније ..