Конкурси

Обавештење о спровођењу јавног конкурса за попуњавање једног извршилачког радног места са особом са статусом инвалидитета

Општинска управа општине Ћуприја оглашава Јавни конкурс за попуњавање једног извршилачког радног места са особом са статусом инвалидитета који се запошљава под општим условима.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Обавештења у дневним новинама „Политика“.

Опширније ..

Јавни оглас ради отуђења покретних ствари –расходована моторна возила у својини општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда

Предмет отуђења су покретне ствари – расходована моторна отпадна возила која нису у возном стању, у својини Општине Ћуприја

Опширније ..

Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта к.п.бр. 4503/19 у КО Ћуприја (град) у јавној својини Општине Ћуприја путем прикупљања писаних понуда

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда и то к.п.бр. 4503/19

Опширније ..

Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја за 2021. годину

Нa oснoву Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 46/2020, 6/2021, 17/2021, 19/2021 и 24/2021) и члана 3. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 26/2014 и 27/2017), Комисија за спровођење поступка расподеле средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја, дана 05.10.2021. године, р а с п и с у ј е

Опширније ..

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА

У оквиру спровођења Одлуке о финансијској подршци домаћинствима за спровођење мера енергетске ефикасности( „Службени гласник општине Ћуприја“ број 19/21), а у складу са чланом 22. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину (у даљем тексту Правилник)(„Службени гласник општине Ћуприја“ број 25/21) расписује се Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима

Опширније ..

Коначна листа директних корисника за спровођење мера енергетске ефикасности

На основу члана 21. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“ 25/2021), Kомисија за спровођење мера енергетске ефикасности на седници одржаној дана 23.09.2021.године утврђује

Опширније ..

Конкурс за избор корисника подстицајних средстава из буџета општине Ћуприја за 2021. годину, за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.30/19), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2021. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 16.04.2021. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.11/21), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-00-02806/2021-09/од 09.04.2021 год на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда, начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује

 

КОНКУРС

за избор корисника подстицајних средстава из буџета општине Ћуприја за 2021. годину, за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

 

Konkurs – nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam)

Zahtev Konkurs nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam)

Izjava za konkurs2021 nepoljoprivredne aktivnosti ( ruralni turizam)

Конкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2021. годину – Регрес за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.30/19), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2021. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 16.04.2021. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.11/21), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-00-02806/2021-09/од 09.04.2021 год на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда, начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује

 

К О Н К У Р С

за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2021. годинуРегрес за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем

 

Konkurs regres za reprod. materijal 2021

Zahtev Konkurs regres za repr. mater.2021

Izjava za konkurs2021 regres za repr. materijal

Конкурс за подношење пријава за коришћење подстицајних средстава за набавку садног и семенског материјала дозвољеног за употребу у органској производњи, контролу земљишта и плодова, сертификацију органске производње и друге инвестиције које се односе на органску производњу, а део су осталих мера руралног развоја

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.30/19), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2021. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 16.04.2021. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.11/21), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-00-02806/2021-09/од 09.04.2021 год на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда, начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује

 

КОНКУРС

за подношење пријава за коришћење подстицајних средстава за набавку садног и семенског материјала дозвољеног за употребу у органској производњи, контролу земљишта и плодова, сертификацију органске производње и друге инвестиције које се односе на органску производњу, а део су осталих мера руралног развоја

Konkurs – Organska poljoprivreda

Izjava za konkurs2021organska poljoprivreda

Prijava Konkurs organska poljoprivreda