Услуге општинске управе

Заштита података о личности

Овлашћено лице задужено за заштиту података о личности у Општинској управи Општине Ћуприја је Лидија Милутиновић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи на неодређено време, распоређен на радно место Шеф одсека Услужни центар
ул. 13.октобра 7,  Ћуприја
електронска пошта: lidija.milutinovic@cuprija.rs
контакт телефон: 035/81-50-931

Водич за пореске обвезнике

Поштовани обвезници,
У циљу боље сарадње између вас и Одељења локалне пореске администрације, одлучили смо да вам кроз Водич за пореске обвезнике пружимо информације које се односе на вашу обавезу плаћања пореза на имовину.
(више…)

Регистар стамбених заједница

На основу члана 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) позивају се управници или друга лица овлашћена одлуком скупштине стамбене заједнице да поднесу пријаву за регистрацију стамбене заједнице Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине општине Ћуприја.

Опширније ..

Послови из области привреде

На основу потписаног споразума са Агенцијом за привредне регисте врши се пријем документације за: Оснивање предузетничке радње, упис промена ( седишта, претежне делатност, издвојеног пословног простора и др.) везаних за предузетничку радњу, као и привремена одјава обављања делатности и брисање предузетничке радње. (више…)

Послови из области пољопривреде

1. Захтев за промену намене пољопривредног земљишта
Уз захтев треба приложити:
-Фотокопију извода из одговарајућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле –Фотокопију копије плана катастарске парцеле на којој се врши изградња не старију од 6 месеци. (више…)

Послови одељења локалне пореске администрације

Категорија лица која имају право на услугу су порески обвезници.
Питања пореских обвезника се односе на начин утврђивања и испуњење обавезе за порез на имовину физичких и правних лица, накнаду за коришћење и уређење грађевинског земљишта, локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору као и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Ћуприја
Рокови су прописани Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а све што није њиме регулисано примењује се Закон о општем управном поступку.

Одељење за локалну пореску администрацију пружа услуге свим обвезницима:
– путем писаног захтева обвезника
– телефонским путем: телефони број 035/8870-602, 8870-603
– e-mail-ом: lpa@cuprija.rs
– сваког радног дана пријем странака у службеним просторијама Одељења локалне пореске администрације.

У делокругу свог рада Одељење локалне пореске администрације издаје пореска уверења где наплаћује републичку и општинску административну таксу чија се висина одређује у зависности од тога да ли захтев подноси физичко или правно лице.
Захтев за издавање преписа решења – наплаћује се општинска административна такса у износу од 200 динара
Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу- наплаћује се општинска административна такса у износу од 200 динара
Захтев за издавање пореског уверења правним лицима – наплаћује се општинска административна такса у износу од 500 динара
У првостепеном поступку изјављене жалбе таксирају се са 480,00 динара републичке административне таксе и 200,00 динара општинске административне накнаде.

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза
Захтев за повраћај и прекњижавање
Захтев за издавање пореског уверења – правна лица
Захтев за издавање пореског уверења – физичка лица
Захтев за издавање преписа решења

Послови из области личних стања грађана

1. Послови бирачког списка (доношење решења о упису, брисању и променама података)

Уз попуњен захтев прилаже се и лична карта на увид .
Ослобођено плаћања таксе.

2. Промена имена, презимена или личног имена (доношење решења)

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:

2.1 Лице старије од 15 година
Документација за промену имена, презимена или личног имена, а коју странка прилаже уз захтев који мора бити образложен обухвата:
-захтев за пронему личног имена и потписана изјава-сагласност
-извод из књиге рођених
-уверење о држављанству
-лична карта подносиоца захтева на увид;
-извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
-уверење основног суда у Параћину да није подигнута опптужница
-уверење вишег суда у Јагодини
-Уверење ОУ Ћуприја, одељење локалне пореске администрације и уверење Пореске управе филијала Ћуприја о измиреном порезу
-уколико се захтев подноси преко пуномоћника, обавезно је овлашћење прописно оверено, личне карте подносиоца захтева и овлашћеног лица на увид;
-доказ о уплати републичке администативне таксе на жирo рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 900 динара
-доказ о уплати општинске административне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу oд 800 динара ( враћање на претходно презиме због развода брака, уколико је од развода просло више од 2 месеца ) или 5.100 динара ( промена личног имена из личних разлога)

2.2 Малолетна лица ( млађа од 15 година)

Захтев подносе оба родитеља, а дете старије од 10 година мора да да изјаву да је сагласно са променом.
Потребна документација:
-Извод из матичне књиге рођених за дете
-уверење о држављанству за дете
-извод из матичне књиге рођених за родитеље
-лична карта оба родитеља на увид;
-потписана изјава-сагласнос оба родитеља
-уверење о пребивалишту за дете ( издаје ПС Ћуприја)
-Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства или записник о признању очинства
–доказ о уплати републичке администативне таксе на жиро рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 900 динара
-доказ о уплати општинске административне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу oд 800 динара

3.Исправка и допуна података у матичним књигама

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:
-Зхтев за исправку и допуну података у матичним књигама и потписана изјава-сагласност
-извод из матичне књиге за који се тражи исправка
– лична карта подносиоца захтева на увид
– друга документа која служе као доказ о чињеницама, и подацима које треба исправити или допунити ( Извод из Матичне књиге рођених, венчаних, умрлух, уверење о држављанству…)
-По потреби дуга документа
Ослобођено плаћања таксе.

4.Накнадни упис у матичну књигу рођених

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:
-Захтев за накнадни упис и потписана изјава сагласност
-извод из матичне књиге венчаних ( само за венчане)
-уверење о држављанству
-потврда да су матичне књиге рођених уништене у току рата и да у новореконструисаним није извршен накнадни упис
-лична карта подносиоца захтева на увид
-по потреби и друга документација
–доказ о уплати републичке администативне таксе на жиро рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 900 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 850 динара

5.Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:

-Захтев за накнадни упис и потписана изјава сагласност
-Потврда и пријава смрти, здравственог цента
-извод из МКР за умрлу особу
-извод из МКВ за умрлу особу ако је била у браку
-уверење о држављанству за умрлу особу
-потврда матичара о неупису чињенице смрти по месту смрти у МКУ
-потврда о последњем месту пребивалишта или лична карта преминулог на увид
-лична карта подносиоца захтева на увид
–доказ о уплати републичке администативне таксе на жиро рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 900 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 850 динара.

Услуге општинске управе

Општинска управа

Општинском управом, као јединственом органом, руководи начелник.
Општинска управа:

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће