Услуге општинске управе

Регистар стамбених заједница

На основу члана 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) позивају се управници или друга лица овлашћена одлуком скупштине стамбене заједнице да поднесу пријаву за регистрацију стамбене заједнице Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине општине Ћуприја.

Опширније ..

Послови из области привреде

На основу потписаног споразума са Агенцијом за привредне регисте врши се пријем документације за : Оснивање предузетничке радње, упис промена ( седишта, претежне делатност, издвојеног пословног простора и др.) везаних за предузетничку радњу, као и привремена одјава обављања делатности и брисање предузетничке радње. (више…)

Послови из области пољопривреде

1. Захтев за промену намене пољопривредног земљишта
Уз захтев треба приложити:
-Фотокопију извода из одговарајућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле –Фотокопију копије плана катастарске парцеле на којој се врши изградња не старију од 6 месеци. (више…)

Послови одељења локалне пореске администрације

Категорија лица која имају право на услугу су порески обвезници.
Питања пореских обвезника се односе на начин утврђивања и испуњење обавезе за порез на имовину физичких и правних лица, накнаду за коришћење и уређење грађевинског земљишта, локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору као и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Ћуприја
Рокови су прописани Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а све што није њиме регулисано примењује се Закон о општем управном поступку.

Одељење за локалну пореску администрацију пружа услуге свим обвезницима:
– путем писаног захтева обвезника
– телефонским путем: телефони број 035/8870-602, 8870-603
– e-mail-ом: lpa@cuprija.rs
– сваког радног дана пријем странака у службеним просторијама Одељења локалне пореске администрације.

У делокругу свог рада Одељење локалне пореске администрације издаје пореска уверења где наплаћује републичку и општинску административну таксу чија се висина одређује у зависности од тога да ли захтев подноси физичко или правно лице.
1. Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу наплаћује се у износу од 620 динара републичке и 100 динара општинске административне таксе;
2. Захтев за издавање пореског уверења правним лицима наплаћује се у износу од 620 динара републичке и 300 динара општинске таксе.
У првостепеном поступку по изјављеним жалбама такса се наплаћује за:
– жалбу за донето решење о утврђивању или престанку обавезе у износу од 470 динара републичке и 200 динара општинске административне таксе.

Послови из области личних стања грађана

1. Послови бирачког списка (доношење решења о упису, брисању и променама података)

Уз попуњен захтев прилаже се и лична карта на увид .
Ослобођено плаћања таксе.

2. Промена имена, презимена или личног имена (доношење решења)

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:

2.1 Лице старије од 15 година
Документација за промену имена, презимена или личног имена, а коју странка прилаже уз захтев који мора бити образложен обухвата:
-захтев за пронему личног имена и потписана изјава-сагласност
-извод из књиге рођених
-уверење о држављанству
-лична карта подносиоца захтева на увид;
-извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
-уверење основног суда у Параћину да није подигнута опптужница
-уверење вишег суда у Јагодини
-Уверење ОУ Ћуприја, одељење локалне пореске администрације и уверење Пореске управе филијала Ћуприја о измиреном порезу
-уколико се захтев подноси преко пуномоћника, обавезно је овлашћење прописно оверено, личне карте подносиоца захтева и овлашћеног лица на увид;
-доказ о уплати републичке администативне таксе на жирп рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 780 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 800 динара ( враћање на претходно презиме због развода брака, уколико је од развода просло више од 2 месеца ) или 5.100 динара ( промена личног имена из личних разлога)

2.2 Малолетна лица ( млађа од 15 година)

Захтев подносе оба родитеља, а дете старије од 10 година мора да да изјаву да је сагласно са променом.
Потребна документација:
-Извод из матичне књиге рођених за дете
-уверење о држављанству за дете
-извод из матичне књиге рођених за родитеље
-лична карта оба родитеља на увид;
-потписана изјава-сагласнос оба родитеља
-уверење о пребивалишту за дете ( издаје ПС Ћуприја)
-Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства или записник о признању очинства
–доказ о уплати републичке администативне таксе на жиро рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 780 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 800 динара

3.Исправка и допуна података у матичним књигама

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:
-Зхтев за исправку и допуну података у матичним књигама и потписана изјава-сагласност
-извод из матичне књиге за који се тражи исправка
– лична карта подносиоца захтева на увид
– друга документа која служе као доказ о чињеницама, и подацима које треба исправити или допунити ( Извод из Матичне књиге рођених, венчаних, умрлух, уверење о држављанству…)
-По потреби дуга документа
Ослобођено плаћања таксе.

4.Накнадни упис у матичну књигу рођених

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:
-Захтев за накнадни упис и потписана изјава сагласност
-извод из матичне књиге венчаних ( само за венчане)
-уверење о држављанству
-потврда да су матичне књиге рођених уништене у току рата и да у новореконструисаним није извршен накнадни упис
-лична карта подносиоца захтева на увид
-по потреби и друга документација
–доказ о уплати републичке администативне таксе на жиро рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 780 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 850 динара

5.Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:

-Захтев за накнадни упис и потписана изјава сагласност
-Потврда и пријава смрти, здравственог цента
-извод из МКР за умрлу особу
-извод из МКВ за умрлу особу ако је била у браку
-уверење о држављанству за умрлу особу
-потврда матичара о неупису чињенице смрти по месту смрти у МКУ
-потврда о последњем месту пребивалишта или лична карта преминулог на увид
-лична карта подносиоца захтева на увид
–доказ о уплати републичке администативне таксе на жиро рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 780 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 850 динара.

Услуге општинске управе

Општинска управа

Општинском управом, као јединственом органом, руководи начелник.
Општинска управа:

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће