Конкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.30/19), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2022. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 20.06.2022. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.16/22), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-00-05429/22-09 од 09.06.2022 год на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда (у даљем тексту: Комисија), начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује

К О Н К У Р С

за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2022. годину.

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности, као и технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

Укупна средства предвиђена за ову меру, односно шифру инвестиције 101.4.1 – Подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе износе 1.000.000,00 дин.

Конкурс
Захтев