Конкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину – Регрес за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.30/19), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2022. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 20.06.2022. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.16/22), а по прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-00-05429/2022-09 од 09.06.2022 год на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда (у даљем тексту: Комисија), начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује

К О Н К У Р С
за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину – Регрес за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем
Предмет конкурса:
Предмет Конкурса за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину је регресирање репродуктивног материјала (првог вештачког осемењавања) крава и јуница са ХБ бројем. Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2022. годину.
Регресирањем за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) остварује се поправљање расног састава говеда на територији општине, у циљу повећања производње и квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача, a самим тим доприноси развоју матичне службе и матичења грла. Побољшање расног састава у говедарској производњи ће директно утицати на побољшање квалитета и квантитета у говедарској производњи што ће у кратком временском периоду имати утицаја на економски статус пољопривредних газдинстава који се баве овим видом пољопривредне производње, дугорочно социјалном и сваком другом развоју руралне средине у односу на урбану средину.

Укупна средства предвиђена за ову меру подршке су ограничена и износе 200.000,00 динара – шифра инвестиције 100.1.1 – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) и обезбеђена су у буџету општине Ћуприја за 2022. годину.

Конкурс
Захтев