Конкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.30/19), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2022. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 20.06.2022. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.16/22), а по прибављеном Решењу о претходној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-00-05429/2022-09 од 09.06.2022. год на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда (у даљем тексту: Комисија), начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује

К О Н К У Р С
за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2022. годину.

Подстицаји за диверзификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима, подржавају мала домаћинства и газдинства да напредују ка конкурентнијој пољопривредној производњи, кроз производњу нових висококвалитетних производа, достизање стандарда квалитета, унапређење прераде пољопривредних производа, повећање прихода на газдинству и упошљавање руралног становништва.

Укупна средства предвиђена за ову меру подршке су ограничена и износе 1.000.000,00 динара.

Конкурс
Захтев