Обавеза годишњег извештавања за Локални регистар извора загађивања

Сва привредна друштва, друга правна лица и предузетници, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и генерисања отпада су, у складу са чл. 75, став 5, Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. Закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. Закон), у обавези да податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину доставе за Локални регистар извора загађивања (ЛРИЗ), на начин и у роковима утврђеним Законом.
Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1 – Листа 2. – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања – Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС” бр. 91/10, 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са Правилником и општинској управи Одељењу за урбанизам ,имовинско-правне послове и заштиту животне средине доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, на прописаним обрасцима.
Прописани обрасци се могу преузети на сајту општине Ћуприја у рубрици ДОКУМЕНТА – Локални регистар извора загађивања.
Подаци се достављају најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године, За Локални регистар, Општини Ћуприји Одељењу за урбанизам, имовинско—правне послове и заштиту животне средине средине адреса ул 13октобра бр7, односно електронским путем на адресу registar.zagadjivanja@cuprija.rs

Одељење за урбанизам, имовинско –правне послове и заштите животне средине
ул.13 октобра бр.7
35 230 Ћуприја
Контакт телефон за све додатне информације: 035/81-50-617