Обавештење о доношењу Решења за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада

Обавештење о доношењу Решења за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада, оператера “ ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ”, Друство за консалтинг и друге делатности Ћуприја, Др. Воје Суботића 30

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и 88/2010,14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о доношењу Решења за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење
и одлагање неопасног отпада
на КП 241/1 КО Ђуприја-град

оператеру “ ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ”, Друштво за консалтинг и друге делатности Ћуприја, ул. Др. Воје Суботића бр.30,
Измена и допуна постојеће дозволе се односи на увођењем операције поновног искоришћења отпада Р листе (Р3,Р4,Р5,Р12 и Р13) и операције одлагања Д листе.
Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13октобар“. бр.7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове
и заштиту животне средине,
Љиљана Богосављевић дипл.биол.