Обавештење о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља

Регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја могу остварити право на подстицаје за подизање производних засада, који обухватају подршку програмима, који се односе на:
1) подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака и хмеља, без наслона и са наслоном
2) припрему земљишта за подизање производних засада.
Право на подстицаје за подизање производних засада има регистровано пољопривредно газдинство и то:
1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2. предузетник
3. правно лице, и то: привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.
Право на подстицаје остварује се под условом да подносилац захтева у Регистру има уписано мање од 2 ha јагодастих врста воћака или хмеља, односно мање од 5 ha јабучастих, коштичавих, језграстих и осталих дрвенастих врста воћака.
У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.
Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 3.000.000 динара.

Захтев се подноси министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, Београд, у 2021. години од 1. маја до 31. јула текуће календарске године за засаде подигнуте у четвртом кварталу претходне календарске године и првом и другом кварталу текуће године. За производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године захтеви се подносе до 30. септембра текуће календарске године.
Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног Захтева. За производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године може се изузетно поднети још један захтев у истој календарској години.
За све детаљне информације обратити се Групи за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја, канцеларија бр. 26 или на телефон 035/815 09 26.

Правилник

Обавештење

КООРДИНАТОР ГРУПЕ
Татјана Зејак, дипл.инж.агр.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владимир Ђорђевић,дипл.екон.