ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада,(делатност складиштење неопасног отпада- продужетак важења дозволе)

   Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69 .став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 , 88/2010,14/2016 , 95/2018 и др. закон и 35/2023)  објављује

                                                            ОБАВЕШТЕЊЕ

 о пријему Захтева  за  издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада, (делатност складиштење неопасног отпада- продужетак важења дозволе)

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 04.08.2023 године, оператер ЕКОМЕТАЛИКА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ  ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ МИЈАТОВАЦ  бб  ОПШТИНА ЋУПРИЈА, регистрован код АПР са матичним бројем 20785489  поднео  Захтева за  издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на кп. 1733/3 КО Мијатовац , општина Ћуприја.

Допуну документације оператер је доставио  04.09.2023 године.

        Рок за достављање мишљења и предлога је период до 20.09.2023  године, на

e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13 октобар“ бр.7, Ћуприја, од  11 до  14  часова.