Обавештење о пријему Захтева за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на КП 241/1 КО Ђ уприја-град бр.501-12/2018-05-1 од 12.08.2019 год

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада, оператера ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друство за консалтинг и друге делатности Ћуприја, Др. Воје Суботића 30

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и 88/2010,14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему Захтева за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на КП 241/1 КО Ђ уприја-град
бр.501-12/2018-05-1 од 12.08.2019 год

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 18.01.2021 године, оператер ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друштво за консалтинг и друге делатности Ћуприја, ул.Др. Воје Суботића 30, поднеo је Захтев за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на КП 241/1КО Ћуприја града бр. бр.501-12/2018-05-1 од 12.08.2019 год. Измена и допуна постојеће дозвиле се односи на увођењем операције поновног искоришћења отпада Р листе (Р3,Р4,Р5,Р12 и Р13) и операције одлагања Д листе.
Рок за достављање мишљења и предлога је 20.04.2021 године, на e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13октобар“.7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.