Обавештење о спровођењу јавног конкурса за попуњавање једног извршилачког радног места са особом са статусом инвалидитета

На осноу члана 102. став 2 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.21/2016, 113/17, 113/17-др.закон и 95/2018) Општинска управа општине Ћуприја, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СА ОСОБОМ СА СТАТУСОМ ИНВАЛИДИТЕТА КОЈИ СЕ ЗАПОШЉАВА ПОД ОПШТИМ УСЛОВИМА

Општинска управа општине Ћуприја оглашава Јавни конкурс за попуњавање једног извршилачког радног места са особом са статусом инвалидитета који се запошљава под општим условима.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Обавештења у дневним новинама „Политика“.

Јавни конкурс за попуњавање једног извршилачког радног места са особом са статусом инвалидитета који се запошљава под општим условима, објављен је на интернет презентацији општине Ћуприја www.cuprija.rs.

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић,дипл.правница

Јавни конкурс