Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за закуп објеката у јавној својинни општине Ћуприја

На основу члана 3. Одлуке о покретању поступка давања у закуп објеката у јавној својини општине Ћуприја бр.464-12/2021-01 од 22.04.2021.године и Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп ствари у јавној својини Општине Ћуприја, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини општине Ћуприја дана 23.04.2021. објављује

ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
ЗА ЗАКУП ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1. ПРЕДМЕТ ЗAКУПA

1. расписује се Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја (пословног простора) и то:
• Зграда пословних услуга – Кафе бар, ул. Добојска објекат број 7, у Ћуприји, површине 140 м², на кп.бр.4511/1, КО Ћуприја град.
са роком закупа пословног простора у трајању од 3 година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.
Контакт особа: Драгана Милановић, тел. 035/8150905
2. Почетна цена закупнине за пословни простор који се даје у закуп је 200,оо динара по м² месечно, односно 28.000,оо динара месечно
3. Непокретност из овог Огласа даје се у закуп у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
4. Увид у документацију може се извршити сваког радног дана у просторијама општинске управе општине Ћуприја у периоду од 10-15 часова
5. Обилазак непокретности које се дају у закуп, може се вршити сваког радног дана за време трајања огласа у периоду од 10-15 часова.
6. Све трошкове који настану по основу закупа предметне непокретности сносиће лице које за напред наведену непокретност закључи уговор о закупу.
7. Непокретности из овог Огласа дају се у закуп искључиво ради обављања комерцијално – пословне делатности и не могу се користити у друге сврхе.
8. Закупац је дужан да пословни простор користи искључиво у сопствене сврхе и не може га давати у подзакуп.
9. Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца, односно општине Ћуприја

Оглас
Формулар за пријаву