Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за закуп објеката у јавној својини општине Ћуприја

Расписује се Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја (пословног простора) и то:
• Пословног простора у улици Карађорђева 77, у Ћуприји, површине 48,97 м², на кп.бр.1893/3, КО Ћуприја град.
са роком закупа пословног простора у трајању од 5 година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.
Контакт особа: Драгана Милановић, тел. 035/8150905
Почетна цена закупнине за пословни простор који се даје у закуп је 500,оо динара по м² месечно, односно 24.485,оо динара месечно
3. Непокретност из овог Огласа даје се у закуп у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
4. Увид у документацију може се извршити сваког радног дана у просторијама општинске управе општине Ћуприја у периоду од 10-15 часова
5. Обилазак непокретности које се дају у закуп, може се вршити сваког радног дана за време трајања огласа у периоду од 10-15 часова.
6. Све трошкове који настану по основу закупа предметне непокретности сносиће лице које за напред наведену непокретност закључи уговор о закупу.
7. Непокретности из овог Огласа дају се у закуп искључиво ради обављања комерцијално – пословне делатности и не могу се користити у друге сврхе.
8. Закупац је дужан да пословни простор користи искључиво у сопствене сврхе и не може га давати у подзакуп.
9. Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца, односно општине Ћуприја.

Оглас и пријавни формулар можете преузети овде.

Оглас
Формулар за пријаву