Оглас o спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера – киоска на површинама јавне намене

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 16. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и другим површинама („Службени гласник општине Ћуприја“, број 3/2015, 9/2015, 3/2017 и 8/2017) и члана 1. Одлуке о утврђивању почетне цене за спровођење поступка јавног надметања за постављање киоска („Службени гласник општине Ћуприја“, број 39/2020), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, р а с п и с у ј е

О Г Л А С
o спровођењу поступка јавног надметања за постављање
мањих монтажних објеката привременог карактера – киоска
на површинама јавне намене

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера – киоска, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, сагласно Програму постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Службени гласник општине Ћуприја“, број 11/2017).

Оглас
ОБРАЗАЦ БР.1-физичка лица
ОБРАЗАЦ БР.2-правна лица