ОД ДАНАС ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ, ГАСНУ МРЕЖУ И/ИЛИ МРЕЖУ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХОБЈЕКАТА

 

(

Одељење за урбанизам, имовинско-правне опслове и заштиту животне средине ОУ Општине Ћуприја надлежно је за пријем захтева и издавање обавештења за привремено прикључење на електроенергетску, гасну или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката на територији општине Ћуприја.

Подношење захтева за привремено прикључење почиње 15. септембра и трајаће 30 календарских дана. Након истека наведеног рока неће бити могуће подношење захтева за привремено прикључење.

Прикључење је могуће искључиво за власнике породичних стамбених објеката и власнике посебних делова објекта-станова, који су изградњом, односно куповином трајно решавали своје стамбено питање.

Може се привремено прикључити само један објекат, односно један стан истог власника који користи за становање.

Захтев за привремено прикључење подноси власник стамбеног објекта, док за власнике станова у стамбеним и стамбено пословним зградама за колективно становање, захтев за привремено прикључење подноси стамбена заједница. Уз захтев се достављају и захтеви власника станова, за сваки појединачни стан и захтев за прикључење заједничких делова зграде (лифтови, осветљење, подстанице итд) на дистрибутивни систем електричне енергије.

У случају да није формирана стамбена заједница, захтеве подносе власници станова.

За објекте за које у поступку озакоњења није достављен геодетски снимак или за које није ни покренут поступак озакоњења, уз захтев за привремено прикључење, потребно је доставити геодетски снимак.

Захтеви се могу преузети у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине ОУ Општине Ћуприја, на адреси 13. октобра бр. 7, радним данима, од 8.30 до 15.30 часова