Позив за јавну презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-197/2022-05-1
Датум: 17.05.2022. године
Ћуприја, ул 13. октобар бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 24.05.2022. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу пословног објекта са два локала на к.п.бр. 2916/1 К.О. Ћуприја-град, у Улици Кнеза Милоша бр. 43, у трајању од седам дана, закључно са 31.05.2022. године, по захтеву Предузећа за промет роба и услуга „MISID“ export – import д.о.о. Београд, Ул. 28. јуна бр. 13, ПИБ 101717772, матични број 17172930, а преко пуномоћника „MOD arhitekt“ студио за пројектовање д.о.о. Нови Сад, ул. Бранислава Бороте бр. 7, заведен под бројем 350-197/2022-05-1 од 16.05.2022. године.
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу пословног објекта са два локала на к.п.бр. 2916/1 К.О. Ћуприја-град, у Улици Кнеза Милоша бр. 43, бр. тех. документације 07-У-2022 од маја 2022. године је израђен од стране “MOD arhitekt“ студио за пројектовање д.о.о. Нови Сад, ул. Бранислава Бороте бр. 7, ПИБ 106933094, матични број 20708620, а одговорни урбаниста је Маријана М. Мирковић-Гајић, мастер инж. арх. са лиценцом број 200 1476 14.
Предметна катастарска парцела број 2916/1 К.О. Ћуприја-град се налази на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18, 23/18-испр., 46/20 и 11/22), у границама грађевинског подручја, у зони насељског центра, просторна целина 1.1. – ужи центар, са планираном наменом површине за мешовиту намену.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким пројектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УП за пословни објекат

Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.
НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник