Послови из области личних стања грађана

1. Послови бирачког списка (доношење решења о упису, брисању и променама података)

Уз попуњен захтев прилаже се и лична карта на увид .
Ослобођено плаћања таксе.

2. Промена имена, презимена или личног имена (доношење решења)

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:

2.1 Лице старије од 15 година
Документација за промену имена, презимена или личног имена, а коју странка прилаже уз захтев који мора бити образложен обухвата:
-захтев за пронему личног имена и потписана изјава-сагласност
-извод из књиге рођених
-уверење о држављанству
-лична карта подносиоца захтева на увид;
-извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
-уверење основног суда у Параћину да није подигнута опптужница
-уверење вишег суда у Јагодини
-Уверење ОУ Ћуприја, одељење локалне пореске администрације и уверење Пореске управе филијала Ћуприја о измиреном порезу
-уколико се захтев подноси преко пуномоћника, обавезно је овлашћење прописно оверено, личне карте подносиоца захтева и овлашћеног лица на увид;
-доказ о уплати републичке администативне таксе на жирп рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 780 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 800 динара ( враћање на претходно презиме због развода брака, уколико је од развода просло више од 2 месеца ) или 5.100 динара ( промена личног имена из личних разлога)

2.2 Малолетна лица ( млађа од 15 година)

Захтев подносе оба родитеља, а дете старије од 10 година мора да да изјаву да је сагласно са променом.
Потребна документација:
-Извод из матичне књиге рођених за дете
-уверење о држављанству за дете
-извод из матичне књиге рођених за родитеље
-лична карта оба родитеља на увид;
-потписана изјава-сагласнос оба родитеља
-уверење о пребивалишту за дете ( издаје ПС Ћуприја)
-Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства или записник о признању очинства
–доказ о уплати републичке администативне таксе на жиро рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 780 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 800 динара

3.Исправка и допуна података у матичним књигама

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:
-Зхтев за исправку и допуну података у матичним књигама и потписана изјава-сагласност
-извод из матичне књиге за који се тражи исправка
– лична карта подносиоца захтева на увид
– друга документа која служе као доказ о чињеницама, и подацима које треба исправити или допунити ( Извод из Матичне књиге рођених, венчаних, умрлух, уверење о држављанству…)
-По потреби дуга документа
Ослобођено плаћања таксе.

4.Накнадни упис у матичну књигу рођених

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:
-Захтев за накнадни упис и потписана изјава сагласност
-извод из матичне књиге венчаних ( само за венчане)
-уверење о држављанству
-потврда да су матичне књиге рођених уништене у току рата и да у новореконструисаним није извршен накнадни упис
-лична карта подносиоца захтева на увид
-по потреби и друга документација
–доказ о уплати републичке администативне таксе на жиро рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 780 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 850 динара

5.Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:

-Захтев за накнадни упис и потписана изјава сагласност
-Потврда и пријава смрти, здравственог цента
-извод из МКР за умрлу особу
-извод из МКВ за умрлу особу ако је била у браку
-уверење о држављанству за умрлу особу
-потврда матичара о неупису чињенице смрти по месту смрти у МКУ
-потврда о последњем месту пребивалишта или лична карта преминулог на увид
-лична карта подносиоца захтева на увид
–доказ о уплати републичке администативне таксе на жиро рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 780 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 850 динара.