Прелиминарна листа директних корисника

На основу члана 21. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“ 25/2021)

     КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

   УТВРЂУЈЕ

    ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

 

1 .  Друштво за грађевинске услуге,пројектовање и инжењеринг  „ХЕМОС ПЛУС“-ДОО Ћуприја  ,Цара Лазара   123 – Ћуприја           90 бодова

2.   Друштво за трговину,производњу и остале деталности „Металпромет Милићевић ДОО Супска – Супска                          80 бодова

3.  Златко Милићевић ПР, занатска   радња за об раду метала и пластике „Металпласт“ Супска– Супска                                  65 бодова     

4.  Стаменковић-монтажа                      Нова Раваничка 8 Ћуприја

5.  ЛЦ Алупласт ДОО Јагодина            Вука Караџића бб лам Ц3  Лок. 13 Јагодина

Привредни субјекти који су изабрани у складу са условима Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“ 25/2021) и Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске ефикасности  су привредни субјекти од броја  1. до броја 3.

Привредни субјекти чије су пријаве одбачене од стране Комисије за спровођење  мере енергетске ефикасности су привредни субјекти од броја 4 до броја 5.

Сходно  Правилнику о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја “ 25/2021),  Комисија за спровођење  мере енергетске ефикасности ову листу објављује на званичној интернет страници Општине Ћуприја и огласној табли Општинске управе општине Ћуприја.

Учесници јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања ове листе.

На ову листу учесници јавног позива имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања на адресу 13. Октобра бр. 7, Ћуприја за Општинско веће општине Ћуприја са назнаком „ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА – Комисије за спровођење  мере енергетске ефикасности“.

Општинско веће је дужно да размотри поднете приговоре и да у року од 8 (осам) дана од дана достављања приговора донесе одлуку о приговору која мора бити образложена и достављена Комисији како би се сачинила ревидирана ранг листа. Комисија сачињава предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мере енергетске ефикасности коју доноси председник општине и која се објављује на огласној табли општине и званичној интернет страници општине.

Уговор о спровођењу мера енергетске ефикасности потписује се након доношења Одлуке о избору крајњих корисника за спровођење мера енергетске ефикасности.

Уговори се потписују између директних корисника, крајњих корисника и општине Ћуприја.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Прелиминарна листа