ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТA ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА КОМИСИЈE ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРA ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

На основу члана 21. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“ 25/2021)

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

УТВРЂУЈЕ

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

Редни      број Број бодова Назив привредног субјекта Адреса Контакт телефон
1 90 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKE USLUGE PROJEKTOVANJE I INŽENJERING HEMOS PLUS DOO ĆUPRIJA Цара Лазара 123, Ћуприја 035/8471001

060/8250514

2 80 DRUŠTVO ZA PRIZVODNJU TRGOVINU I OSTALE DELATNOSTI METAL PROMET MILIĆEVIĆ DOO SUPSKA Супска 035/441274

069/4412740

3 65 ZLATKO MILIĆEVIĆ PR ZANATSKA RADNJA ZA OBRADU METALA I PLASIKE MILIĆEVIĆ METAL PLAST SUPSKA Супска 035/8476353

060/0441080

4 / СТАМЕНКОВИЋ  -МОНТАЖА Нова Раваничка бр. 8, Ћуприја
5 / LC ALUPLAST DOO, JAGODINA Вука Караџића бб, лам Ц3, лок, 13, Јагодина

Привредни субјекти који су изабрани у складу са условима Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“ 25/2021) и Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске ефикасности  су привредни субјекти од броја  1. до броја 3.

Привредни субјекти чије су пријаве одбачене од стране Комисије за спровођење  мере енергетске ефикасности су привредни субјекти од броја 4 до броја 5.

Сходно  Правилнику о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја “ 25/2021),  Комисија за спровођење  мере енергетске ефикасности ову листу објављује на званичној интернет страници Општине Ћуприја и огласној табли Општинске управе општине Ћуприја.

Учесници јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања ове листе.

На ову листу учесници јавног позива имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања на адресу 13. Октобра бр. 7, Ћуприја за Општинско веће општине Ћуприја са назнаком „ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА – Комисије за спровођење  мере енергетске ефикасности“.

Општинско веће је дужно да размотри поднете приговоре и да у року од 8 (осам) дана од дана достављања приговора донесе одлуку о приговору која мора бити образложена и достављена Комисији како би се сачинила ревидирана ранг листа. Комисија сачињава предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мере енергетске ефикасности коју доноси председник општине и која се објављује на огласној табли општине и званичној интернет страници општине.

Уговор о спровођењу мера енергетске ефикасности потписује се након доношења Одлуке о избору крајњих корисника за спровођење мера енергетске ефикасности.

Уговори се потписују између директних корисника, крајњих корисника и општине Ћуприја.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

БРОЈ: 06-156/2021-01-1 од 10.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Жељко Џелатовић