Приступ информацијама од јавног значаја

„Информација од јавног значаја, у смислу закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Одговорно лице у органу власти одредиће једно или више службених лица (у даљем тексту: овлашћено лице) за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Овлашћено лице:
1) прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених овим законом;
2) предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.“
(Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја – „Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010).

Лица овлашћена за поступање по захтевима од јавног значаја су:
Ивана Шћепановић,дипл.правник, ivana.scepanovic@cuprija.rs
Драгана Милановић,дипл.правник, dragana.milanovic@cuprija.rs

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја