Рани јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 001930001 2024
Датум: 14.06.2024.год.
Ћуприја, ул. 13. октобра бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 45а. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 37.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава:

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани да ће дана 17.06.2024.године, отпочети рани јавни увид у Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измене и допуне Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, у трајању од 15 дана, закључно са 01.07.2024.год.
Седница Комисије за планове, после раног јавног увида, одржаће се 05.07.2024. год. са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измене и допуне Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, је израђен од стране ЈП Завод за урбанизам Ниш, ПИБ 100334647, матични број 07261063.
Увид у Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измене и допуне Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен Елаборат плана са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним Елаборатом плана, а у току трајања раног јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измене и допуне Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“ биће доступан и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
О извршеном раном јавном увиду Комисија за планове усваја извештај о обављеном раном јавном увиду са свим примедбама и сугестијама.
Извештај напред наведен се доставља носиоцу израде планског документа, који поступајући по њему израђује Нацрт Плана.

Планирана намена површина

Текст елбората

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.