Рани јавни увид за планове детаљне регулације за села у Исакову, Јовцу, Остриковцу, Вирину и Влашкој

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-208/2020-05-1
Датум: 12.06.2020.год.

Република Србија, Општинска управа Општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 37.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Обавештававају се грађани да ће даном оглашавања 12.06.2020. године отпочети рани јавни увид урбанистичких планова – Елабората: Плана детаљне регулације сеоског гробља у Исакову, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Вирину и Плана детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој, у трајању од 15 дана од дана оглашавања, закључно са 26.06.2020. године.
Елаборате: Плана детаљне регулације сеоског гробља у Исакову, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Вирину и Плана детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој, израдило је Привредно друштво за просторно планирање „УРБОПОЛИС“ Београд, ПИБ 106724864, матични број 20667800, Шуматовачка бр.8.
Увид у урбанистичке планове – Елаборате: Плана детаљне регулације сеоског гробља у Исакову, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Вирину и Плана детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој, заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе Општине Ћуприја, где су изложени урбанистички планови са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним плановима, а у току трајања раног јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије сва заинтересована правна и физичка лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Урбанистички планови – Елаборати: Плана детаљне регулације сеоског гробља у Исакову, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Вирину и Плана детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој, биће доступни и на званичној интернет страници Општине Ћуприја.
По завршеном раном јавном увиду носилац израде планског документа припрема извештај о обављеном раном јавном увиду који усваја Комисија за планове.
Извештај о обављеном раном јавном увиду може да садржи и закључке Комисије у форми смерница за даљи рад стручног обрађивача на изради нацрта планског документа.
Извештај о обављеном раном јавном увиду, по правилу, не садржи ставове комисије о свим поднетим појединачним примедбама и сугестијама.

ПДР сеоска гробља
Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник