Решење о утврђивању збирне изборне листе

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Изборна комисија општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08.06.2020.године, донела је

Решење о утврђивању збирне изборне листе