Увид у бирачки списак

Јединиствени бирачки списак

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. У циљу провере личних података уписаних у бирачки списак, право на увид у бирачки списак има сваки грађанин и може га извршити непосредно у општинској управи у којој има пребивалиште, као и електронским путем на адресу на јавном порталу Министарства државне управе и локалне самоуправе.

УВИД У ЈЕДИНИСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК.

 

Посебан бирачки списак

Посебан бирачки списак је службена евиденција у коју се уписују припадници националне мањине који имају бирачко право. Припадници националне мањине уписују се у посебан бирачки списак искључиво на лични захтев, када испуне опште услове за стицање бирачког права прописане законом. Припадник националне мањине може бити уписан у само један посебан бирачки списак. Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне мањине подноси органу управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица, у писаној форми, на посебном обрасцу који, у писаној форми, подноси општинској, односно градској управи према месту пребивалишта. Посебан бирачки списак води се за 22 националне мањине и то за припаднике албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, македонске, немачке, пољске, ромске, румунске, руске, русинске, словачке, словеначке, украјинске, хрватске, црногорске и чешке националне мањине.