Шести јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

У складу са чланом 16. Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС, број 84/17, 112/17, 78/18, 67/19 и 53/21), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је 21.06.2021. год. шести Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Јавни позив).
Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме, машина и механизације, укључујући подизање засада воћа, поврћа и грожђа, осим инвестиција у набавку нових трактора.
Предмет Јавног позива су и инвестиције у набавку нове механизације чија емисија издувних гасова не прелази нормативе и стандарде дате у Прилогу – Листа стандарда емисије издувних гасова.
По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 6.460.900.000,00 динара, а висина подстицаја износи од 60 до 70 одсто прихватљивих трошкова инвестиције, умањенo за износ пореза на додату вредност, у зависности од тога да ли је подносилац пољопривредник млађи од 40 година и да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју.
Износи подстицаја које корисник може да оствари у секторима воћа, поврћа, осталих усева, грожђа и јаја могу бити од 5.000 до 700.000 евра, а за секторе млека и меса од 5.000 до 1.000.000 евра.
Рок за подношење захтева за одобравање пројекта је од 21. јуна 2021. године до 10. септембра 2021. године.
Читко попуњен и потписан образац захтева са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом, доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати -Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава –Шести јавни позив за Меру 1”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Пратећа документација