Јавна набавка добра – Набавка електричне енергије за јавну расвету ЈН бр. 404-7-2/2020-04.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-7-2/2020-04
Дана: 14.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне добра – Набавка електричне енергије за јавну расвету ЈН бр. 404-7-2/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора