Јавна набавка мале вредности инвестиционо одржавање објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-22/2019-04
Дана: 20.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности инвестиционо одржавање објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама ЈН бр. 404-5-22/2019-04.
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора П1
Одлука о додели уговора П2
Обавештење о закљученом уговору -П2
Обавештење о закљученом уговору -П1