Јавна набавка мале вредности услуге мобилне и фиксне телефоније обликоване по партијама

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге мобилне и фиксне телефоније обликоване по партијама: Партија 1 Услуга мобилне телефоније и Партија 2 Услуга фиксне телефоније.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација