Јавна набавка услуга израде техничке документације Трг Стефана Првовенчаног у пешачкој зони

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне ЈН бр. 404-8-5/2019-04 наручилац општина Ћуприја, ул.13 Октобра бр. 7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга израде техничке документације Трг Стефана Првовенчаног у пешачкој зони.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговори на питања 1
Одлука о додели уговора
Одлука о измени уговора