Јавна презентација урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу парохијског дома

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 350-29/2021-05-1
ДАТУМ: 17. 02. 2021. год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон и 9/2020) и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 25. 02. 2021. год. отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу парохијског дома ( сале за окупљање), спратности Пр, на катастарској парцели број 3753 у КО Крушар, у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-29/2021-05-1 од 27. 01. 2021. год., инвеститора Српска Православна Црква, Епархија Браничевска, Црквена Општина Крушар, поднетог преко пуномоћника, Ђурђевић Марине по пуномоћју пароха села, Милорада Поповић, који представља Црквену Општину Крушар..
Предмет урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, којим ће се ближе дефинисати услови за изградњу парохијског дома, спратности Пр, на катастарској парцели број 3753 у КО Крушар.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. УП 2/20 од 05. новембра 2020. год., је израђен од стране Архитектонског биро „WEARE ARCHITECTURE“, ПИБ 111232623, матични број 65275147, ул. Делиградска бр. 1, Ћуприја, а одговорни урбаниста је Драгана Мацић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1554 16.
Предметна к.п.број 3753 у K.O. Крушар, налази се на простору који је дефинисан дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 13/11) и „Планом генералне регулације за насеље Крушар“ („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 36/14), као Зона II – Југ породично становање, планирана намена површине – верски објекат.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

Урбанистички пројекат