Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-97/2022-05-1
Датум: 15. 7. 2022. год.
Ћуприја, 13. октобра бр.7.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21) и чл.88.став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује се,

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 25. 7. 2022. год., отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности По+Пр+2+Пс, на катастарској парцели број 1384/1 у КО Ћуприја-град, ул.13.октобра бр.22. у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-97/2022-05-1 од 04. 03. 2022. год., Николић Виктора из Ћуприје, поднетог преко пуномоћника, Ђурђевић Марине по овлашћењу бр.УОП-I:2973-2019 од 25.10.2019.год.
Предмет урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, којим ће се ближе дефинисати услови за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности По+Пр+2+Пс, на катастарској парцели број 1384/1 у КО Ћуприја-град, ул.13. отобра бр.22, у Ћуприји.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. УП 1/22 од 15. фебруара 2022.год., је израђен од стране Архитектонског биро „WEARE ARCHITECTURE“, ПИБ 111232623, матични број 65275147, ул. Делиградска бр. 1, Ћуприја, а одговорни урбаниста је Драгана Мацић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1554 16.
Предметна к.п.број 1384/1 у K.O. Ћуприја-град, налази се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и решење исправка бр.23/18, 46/20 и 11/22), Урбанистичка целина 1. Зона насељског центра 1.1- просторна целина, ужи центар, са мешовитом наменом.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат

УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.