Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-380/2022-05-1
Датум: 31.10.2022. год.
Ћуприја, ул. 13. октобра бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправкс, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 91 и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештавају се грађани да ће дана 7.11.2022.године, отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта за колективно становање, спратности По+Пр+2С на катастарској парцели број 1204 К.О. Ћуприја град, у трајању од седам дана, закључно са 13.11.2022.год., а по захтеву бр. 350-380/2022-05-1 од 18.10.2022.год., “Асинг-Инвест“ д.о.о. Ћуприја, ПИБ 108531733, МБ 21018228.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. 13/2022 од 17.10.2022.године је израђен од стране Биро за пројектовање “Домус“ Параћин, ул. Војводе Мишића бр. 47, ПИБ 102505325, а одговорни урбаниста је Дејан илић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0755 04.
Предметна к.п.број 1204 К.О. Ћуприја град, налази се на простору који је дефинисан Изменом и допуном Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2012, 9/2018 и, 23/2018-решење испр., 46/2020 и 11/2022), у подручју 2. Општа стамбена зона, Урбанистичка целина 2.1-Ресавска, намена површина: становање средњих густина Б2.
Увид у Урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат

УРБАНИСТА
Божица Стојковић, дипл.инж.арх.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.