Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 001939066 2024
Датум: 18. 06. 2024. год.
Ћуприја, 13. октобaр, бр.7.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

Ј А В Н A П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј А

Обавештававају се грађани да ће дана 26. 06. 2024. год. отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу соларне електране „RS SOLAR 2“, на катастарској парцели 6030/2 КО Ћуприја ван, у трајању од седам дана, а по захтеву бр. 001939066 2024 од 14. 06. 2024. год., инвеститора, „RS INŽENJERING“ д.о.о. Ћуприја, ПИБ 101375417, ул. Кнеза Милоша бр.205, ПИБ 103494310, МБ 56235051.

Урбанистички пројекат број.тех. док. 52/2024 од 01. 06. 2024. год. је израђен од стране Архитектонског биро “DS design“,Ћуприја, ул. М.Новаковића бб, ТЦ „Сунце“, I спрат, локал бр.17, ПИБ 103494310, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметна катастарска парцела број 6030/2 КО Ћуприја ван налазе се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12) и Изменом и допуном плана генералне регулације градског насеља Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 9/18, 23/18-испр., 46/20, 11/22 и 20/24), у грађевинском подручју, у Урбанистичкој целини, Радна зона 3.1. индустријска зона са наменом производња.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат

Урбаниста
Весна Делић, дипл. пр. планер

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Драгана Милановић, дипл. правник