План развоја Општине Ћуприја 2023-2030

Подршка за израду првог плана развоја општине Ћуприја у оквиру Програма ЕU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“који финансира Европскa унијa. Кључне ресорно надлежне институције Програма на националном нивоу су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, док Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) има улогу имплементационог партнера.

 

Одлука о приступању изради Плана развоја општине Ћуприја
Решење о формирању координационог тима и радних група за израду Плана развоја
Позив за учешће у изради Плана развоја Ћуприје
Записник са састанка Радне групе за развој инфраструктуре и заштиту животне средине
Записник са састанка Радне групе за развој друштвених делатности и јавну управу
SWOT анализа – друштвене делатности и јавна управа
SWOT анализа – Инфраструктура и ЗЗС SWOT анализа – привреда

Записник радне групе за привреду 22.09.2023
Записник радне групе за привреду 26.10.2023

Записник 2 – радна група за развој инфраструктуре и заж.жив.средине
Записник 2 – Радна група за развој друштвене делатности и јавне управе

Записник 3 Радна група за развој инфраструктуре и заш.животне средине
Записник 3 Радна група за развој привреде
Записник 3 Радна група за развој друштвених делатности и јавне

Записник 4 -Радна група за развој инфрастру
Записник 4 – Радна група за развој привреде
Записник 4 – Радна група за развој друш.делт