Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-187/2020-05-1
Датум: 03.06.2020.год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон и 9/2020) и чл. 91 и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештавају се грађани да ће дана 10.06.2020.године, отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за озакоњење објеката, на катастарским парцелама број: 2346/1, 2346/2, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2348/5, 2348/6, 2348/7 и 2351/1, све у К.О. Исаково, у трајању од седам дана, закључно са 16.06.2020.год., а по захтеву бр. 350-187/2020-05-1 од 25.05.2020.год., Николић Миодрага из Исакова.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. 97/2019 од 09.12.2019.год., је израђен од стране Архитектонског биро “DS design“,Ћуприја, ул. М.Новаковића, ТЦ „Сунце“, I спрат, локал бр.17, ПИБ 103494310, а одговорни пројектант је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметне к.п.број 2346/1, 2346/2, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2348/5, 2348/6, 2348/7 и 2351/1, све у К.О. Исаково, налазе се на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 13/11) у подручју ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ – пољопрувредно земљиште.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УРБАНИСТА
Божица Стојковић, дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.