Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-365/2021-05-1
Датум: 04.10.2021.год.
Ћуприја, ул. 13. октобра бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправкс, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и чл. 91 и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештавају се грађани да ће дана 11.10.2021.године, отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта за ноћење гостију, на катастарској парцели број 1950 К.О. Ћуприја град, у трајању од седам дана, закључно са 17.10.2021.год., а по захтеву бр. 350-365/2021-05-1 од 29.09.2021.год., Kнежевић Томислава из Ћуприје.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. УП 1/21 од септембра 2021.год., је израђен од стране Бироа за пројектовање “Megaron Studio“ Драгана Мацић ПР Параћин, ул. Војводе Мишића бб, одговорни урбаниста је Драгана Мацић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 1554 16.
Предметна к.п.број 1950 К.О. Ћуприја град, налази се на простору који је дефинисан Изменом и допуном Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2012, 9/2018, 23/2018-решење испр. и 46/2020), у подручју: Зона насељског центра, просторна целина 1.1-ужи центар, намена површина: становање високих густина.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УРБАНИСТА НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Божица Стојковић, дипл.инж.арх. Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.