Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 350-634/2019-05-1
ДАТУМ: 10.01.2020.год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 др.закон) и чл.88.став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 17.01.2020.г. отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу економских објеката, спратности П: бр. 1- стакленика пов.49.50м2, бр. 2- оставе пов. 154.01м2, бр. 3- сушаре пов.63.66м2, бр.4 – гараже за пољопривредне машине пов.110.56м2, на к.п.бр. 2849/12 К.О. Ћуприја-ван, у трајању од седам дана, закључно са 24.01.2020. г, а по захтеву бр.350-634/2019-05-1 од 26.12.2019.год. Стаменковић Драгана, из Ћуприје, ул. Цара Лазара бр.49/51, а преко пуномоћника Јовице Бранковић, из Ћуприје ул. Анђе Ранковић бр.3/3.
Предмет урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, којим ће се ближе дефинисати услови за изградњу економских објеката, спратности П, на катастарској парцели број 2849/12 у КО Ћуприја-ван..
Урбанистички пројекат бр. тех. документације УП 2/19 од децембра 2019. године је израђен од стране Архитектонског бироа „WEARE ARCHITECTURE“, ПИБ 111232623, матични број 65275147, ул. Делиградска бр. 1, а одговорни урбаниста је Драгана Мацић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1554 16.
Предметна к.п.бр. 2849/12 у K.O. Ћуприја-ван, налази на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и решење о исправци 23/18), Урбанистичка целина, 7. Зона пољопривреде, земљиште ван грађевинског подручја, намена површине – пољопривреда.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.