Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021.години

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2021. годину, закљученог између Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина и Општине Ћуприја, ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ број 3101-101-4/2021 од 30.06.2021. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Јавни радови се организују на подручју општине Ћуприја.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање Испоставе Ћуприја из следећих категорија:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
2. Роми,
3. лица без завршене средње школе,
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци,
5. особе са инвалидитетом.

Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима.

Пријавни формулар

Јавни конкурс