Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:111-14/2022-01-2
Дана:20.10.2022. године
Ћуприја, 13. октобар бр.7

На основу члана 94. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. Закон, 95/2018 и 114/2021), члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016 и 12/2022), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112-7644/2022 од 30. септембра 2022. године, заведен у Општинској управи општине Ћуприја под бројем 112-74/2022-01-2, Одлуке о организацији Општинске управе општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, брoj 33/2016 и 35/19), Кадровског плана Општинске управе општине Ћуприја, Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије општине Ћуприја за 2022. годину („Службени гласник општине Ћуприја“, бр.46/21) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број:18/22, 22/22 и 23/22), Начелник Општинске управе Општине Ћуприја, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Ћуприја
35 230 Ћуприја, ул. 13.октобар број 7

II Радно место које се попуњава – утврђено је чланом 23. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије општине Ћуприја:

У Одељењу локалне пореске администрације – Одсек за утврђивање и контролу

Радно место: „Порески контролор“.

Јавни конкурс