Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-14/2019-01-2
18.12.2019. године
Ћуприја

На основу члана 94. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112-11841/2019 од 27. новембра 2019. године, Одлуке о организацији Општинске управе општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, брoj 33/2016 и 35/2019), Кадровског плана Општинске управе општине Ћуприја, Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе буџетске инспекције општине Ћуприја за 2019. годину („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 26/2018 и 30/2018) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број 12/2019, 26/2019 и 39/2019), начелник Општинске управе Општине Ћуприја, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Општинска управа општине Ћуприја
35 230 Ћуприја, ул. 13.октобар број 7

II Радна места која се попуњавају – утврђена чланом 23. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја:

У Одељењу за друштвене делатности, привреду и локални економски развој- Група за привреду и пољопривреду

1. Радно место: „Послови у области пољопривреде, шумарства и водопривреде“-приправник 1

Опис послова: Прати стање у области пољопривреде, шумарства и водопривреде, израђује планове, одговарајуће извештаје и информације за потребе органа општине. Израђује План одбране од поплава и друге акте из области пољопривреде, шумарства и водопривреде. Учествује у изради Годишњег програма развоја пољопривреде и руралног развоја. Учествује у раду Комисије за израду годишњег програма коришћења, уређења и заштите пољопривредног земљишта и сарађује са Комисијом за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Обавља све послове везане за буџетски фонд за пољопривреду. Пружа стручну помоћ пољопривредницима и регистрованим пољопривредним газдинствима. Обавља поверене послове Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Израђује решења за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, израђује Уверења по ЗУП – у, издаје Водопривредне услове, сагласности и дозволе. Сарађује са републичком пољопривредном инспекцијом и по потреби врши увиђај на терену. Сарађује са Републичким хидрометеоролошким заводом и Радарским центром Бешњаја, координира рад противградних станица и организује обуке стрелаца. У обавези је да прати прописе и измене прописа. Учествује у изради нацрта аката из надлежности одељења за потребе органа општине. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је координатору групе, начелнику одељења и начелнику општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке односно у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука из научне области биотехничке науке (дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер шумарства) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У Одељењу за инспекцијски надзор, Одсек за инспекцијске послове:

2. Радно место: „Комунални инспектор“

Звање: саветник број службеника: 1

Опис послова: Врши надзор над применом прописа у области комуналне делатности и области саобраћаја и одговоран је за надзор над заштитом и одржавањем комуналних објеката, контролише одржавање комуналних објеката, јавних зелених површина, улица и тротоара, одржавање комуналних инсталација, стара се о превозу у друмском саобраћају, стара се да се превоз у друмском саобраћају одвија у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају и другим прописима и врши контролу локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског превоза путника и слободног превоза ствари и ауто-такси превоза, доноси потребна решења у циљу спровођења Закона о комуналним делатностима и одлука скупштине општине и стара се о њиховом спровођењу, сачињава записнике на терену, подноси прекршајне пријаве из области комуналног надзора. Прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистички наука из научних области правне науке или економске науке, менаџмент и бизнис односно у оквиру образовно – научног поља природно – математичких наука из научних области биолошке науке или науке о заштити животне средине и заштити на раду односно у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука из научних области биотехничке науке, инжењерство заштите животне средине, саобраћајно инжењерство или електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

НАПОМЕНА: Радни однос за радно место приправника се заснива на одређено време у трајању од 12 месеци.

III Место рада: Општинска управа општине Ћуприја, Ћуприја, ул. 13.октобар бр. 7

IV Јавни конкурс спроводе Конкурсне комисије које је именовао начелник Општинске управе општине Ћуприја

V Уз пријаву на конкурс, за горе наведена радна места кандидат подноси кратку биографију са наведеним бројем телефона, по могућности и интернет адресу за контакт и следеће доказе:

– да је пунолетан држављанин Републике Србије (уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених)
– диплому/уверење којом се потврђује прописано образовање
– уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
– потписану и оверену изјаву од кандидата да му није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа
– уверење о општој здравственој способности
– доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)
– доказ о положеном државном стручном испиту (за радно место под бројем 2)
– доказ о положеном посебном стручном испиту – испит за инспектора (за радно место под бројем 2)
– образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Напомена:

С обзиром на чл. 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или државном органу и траје 6 месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.
Сходно члану 74. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време полаже државни стручни испит до окончања пробног рада.
Сагласно члану 131. истог Закона предвиђено је да у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа. За лица која су заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или државном органу пробни рад није обавезан.
Сходно члану 131. истог Закона и члану 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018) за радно место под бројем 2. полагање посебног стручног испита- испит за инспектора, предвиђено је полагање у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службеник гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом се опредељује за једно од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 кандидат може преузети на писарници Општинске управе општине Ћуприја. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе.

VI Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Након протека рока за подношење пријава, Комисија ће размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити списак кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. Списак кандидата потписују сви чланови Комисије. На списку ће се наћи само кандидати који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава јавним конкурсом у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције („Службени гласник општине Ћуприја“, број 12/2019, 26/2019 и 39/2019). Кандидати ће бити обавештени писаним путем и путем интернет адресе ако је дата, као и телефонским путем, о времену и месту провере стручне оспособљености, знања и вештина.
Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак усменом провером са кандидатима са списка, у којој ће се оценити оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за радно место, а по наведеном опису посла и то:

За попуњавање радног места под редним бројем 1. провераваће се:

– познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник републике Србије“, број: 41/09, 10/13-др закон и 101/16), Закон о шумама („Сл.гласник РС“, бр.30/10,93/12, 89/15 и 95/18-др закон) и Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)
– познавање рада на рачунару – провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и
– вештина комуникације (провера ће се вршити усмено).

За попуњавање радног места под редним бројем 2. провераваће се:

– познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)
– познавање рада на рачунару – провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и
– вештина комуникације (провера ће се вршити усмено)

VII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време, осим за радно место приправника које се заснива на одређено време у трајању од 12 месеци.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

VIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама Данас.

IX Лице задужено за давање обавештења:
Љиљана Илић, телефон: 035/8150931; e-mail: ljiljana.ilic@cuprija.rs

X Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Ћуприја, 35 230 Ћуприја, ул.13.октобар број 7, за Конкурсну комисију, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, НЕ ОТВАРАТИ“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

Напомене:

Пријава кандидата која је неблаговремена, недопуштена, неразумљива или непотпуна, као и пријава уз коју кандидат није приложио све потребне доказе, Конкурсна комисија одбацује закључком.

Овај Јавни конкурс објављује се на интернет презентацији Општине Ћуприја www.cuprija.rs, а у дневним новинама Данас објавиће се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен Јавни конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл.правник

Напомена: Конкурс је објављен у дневним новинама „Данас“ 19.12.2019.године.

Текст Јавног конкурса
Обавештење