ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град)

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 8. став 5. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 19/2021), Скупштина општине Ћуприја

објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности
на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град)

1. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ
Предмет отуђења по овом огласу је непокретност на к.п.бр. 1634 уписана у ЛН 3419 за КО Ћуприја (град) у ул. Бранислава Нушића, и то:
1) Објекат бр. 1 на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), површине у основи 270 m2, по намени зграда пословних услуга, објекат изграђен пре доношења прописа;
2) Објекат бр. 2 на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), површине у основи 64 m2, помоћна зграда, објекат изграђен пре доношења прописа;
3) парцела грађевинског земљишта к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), укупне површине 537 m2.
Наведена непокретност је у искључивој јавној својини Општине Ћуприја.

Оглас

Понуда-правна лица
Понуда-физичка лица
Изјава о прихватању услова из огласа
Изјава о условима враћања депозита
Одрицање депозита-правна лица
Одрицање од депозита-физичка лица