ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/22 у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

На основу чл. 99 ст. 2. Закона о планирању и изградњи (‘Сл. гласник РС’, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 25/15 и 24/17 и 2/18), Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја Скупштине општине Ћуприја (даље: Комисија) расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/22 у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда и то к.п.бр. 4503/22, површине 10.000 m2 (1,0 ha), по култури њива 1. класе, уписана у ЛН 6296 у КО Ћуприја (град), ради привођења наведеног земљишта намени изградњом објеката.
Почетна цена за отуђење предметне парцеле је 700,00 динара по m2 (70.000 динара по ару у складу са Записником Пореске управе-Групе за контролу издвојених активности малих локација – Параћин бр. 077-464-08-00044/2023/0000), односно укупно 7.000.000,00 динара (словима: седаммилиона динара);
Критеријум за оцењивање понуда је „Највиша понуђена цена по 1 m2ˮ
Планска намена: предметна парцела налази се у 3. радној зони, просторна целина 3.1 “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, планирана намена „ПРОИЗВОДЊА“ где је претежна намена објеката – индустријски објекти, сложени индустријски објекти, рибњак, пословни и административни објекти, зграде за трговину.
Забрањена је изградња стамбених објеката на предметном грађевинском земљишту.

Оглас 4503-22
Понуда-правно лице 4503-22
Понуда-физичко лице 4503-22
Изјава о прихватању услова огласа 4503-22

Изјава о условима враћања депозита 4503-22