Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта к.п.бр. 2191/2 у КО Ћуприја (град) у јавној својини Општине Ћуприја путем прикупљања писаних понуда

На основу чл. 99 ст. 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РСˮ, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 – други закон, 9/20 и 52/2021), чл. 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 25/15 и 24/17 и 2/18) и Одлуке о отуђењу 06-116-11/2021-02 од 06.08.2021. године, Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 2191/2 Скупштине општине Ћуприја (даље: Комисија) расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта к.п.бр. 2191/2 у КО Ћуприја (град) у јавној својини Општине Ћуприја путем прикупљања писаних понуда

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда и то к.п.бр. 2191/2, уписана у ЛН 6106 у КО Ћуприја (град), површине 1.405 m2, ради привођења наведеног земљишта намени изградњом објеката. Парцела има директан приступ на новопројектовану деоницу улице Брегалничка на к.п.бр. 2191/6 и 2191/7 у КО Ћуприја (град). Парцела је у оквиру I зоне-најопремљенија зона, у смислу Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији Општине Ћуприја.
Катастарска парцела бр. 2191/2 K.O. Ћуприја-град се налази у границама грађевинског подручја Плана генералне регулације градског насеља Ћупријa („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18, 23/18-испр. и 46/20). Припада урбанистичкој целини: зона насељског центра, просторна целина 1.1 – ужи центар, са планираном наменом за становање високих густина А2 (до П+5, П+4+Пк).
Почетна цена за отуђење к.п.бр. 2191/2 у КО Ћуприја (град) је 4.100,00 динара по m2 у складу са Записником Пореске управе-Групе за контролу издвојених активности малих локација – Параћин бр. 077-464-08-00055/2021-0000 од 16.8.2021. године, односно укупно 5.760.500,00 динара (петмилионаседамстошездесетхиљадапетсто динара);
Критеријум за оцењивање понуда је „Највиша понуђена цена по 1 m2ˮ .

Оглас је објављен у дневном листу „Политика“ 04.01.2022.године.

Јавни оглас
Понуда-правно лице
Понуда-физичко лице
Изјава о прихватању услова огласа
Изјава о условима враћања депозита