Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја за 2024. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Ћуприја
Број: 06-20-2/2023-02
Датум: 17.02.2023. године
Ћ у п р и ј а, Ул. 13. октобра 7

Јавни позив
За остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Ћуприја
за 2024. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/2006, 65/2008 – др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив, којим обавештава:

 образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

 високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

 правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију, НАЈКАСНИЈЕ до 31. октобра 2023. године, ради остваривањa права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја за 2023. годину.

Јавни позив