Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности, привреду
и локални економски развој
Група за привреду и пољопривреду
Бр: сл./2020-06
09.01.2020. год.
Ћ У П Р И Ј А

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА У 2020. ГОДИНИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години.
Предмет подстицаја су прихватљиви трошкови инвестиције за набавку новог трактора, који је намењен и који се користи за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи, снаге мотора до највише 60 киловата (kW) и који је произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању и склапа на својим производним линијама у Републици Србији пре објављивања овог Јавног позива.
Право на подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; и ако је у потпуности реализовало инвестицију за коју подноси захтев у периоду од 1. јануара 2020. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје
Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се у затвореној коверти, са назнаком: „Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.
Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 6. јануара до 29. маја 2020. године, закључно.
Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину је 800.000 динара.
Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења директора Управе, на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.
Подстицаји сe исплaћуjу по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а дo износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

За ближе информације обратити се Групи за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја, канцеларија бр. 26 или на телефон 035/8150926.

КООРДИНАТОР ГРУПЕ
Татјана Зејак, дипл.инж.агр.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владимир Ђорђевић,дипл.екон.